Matematikundervisning i mångkulturella och flerspråkiga miljöer

Som en del av institutionens samarbete med Nationellt Centrum för Matematikutbildning vid Göteborgs Universitet, har vi tagit över resurssidorna med länkar och litteratur som innehåller information och utvecklingsarbete kring matematikutbildning i mångkulturella och flerpråkiga miljöer.

Centrum för tvåspråkighetsforskning Centrum för tvåspråkighetsforskning vid Stockholms universitet har som syfte att öka förståelsen och kunskapen om bland annat tvåspråkighet i familjen, tvåspråkig utbildning och svenska som andraspråk för barn och vuxna.

Institutet för svenska som andraspråk (ISA), Göteborgs universitet Institutet bedriver forsknings- och utvecklingsarbete i svenska som andraspråk samt seminarieverksamhet för forskare och lärare inom ämnesområdet.

Tema Modersmål Skolverkets webbplats Tema Modersmål – en mötesplats för modersmål i förskolor och skolor.

Nationella prov i svenska och svenska som andraspråk Innehåller information om de nationella proven i svenska och svenska som andraspråk. Under de olika rubrikerna kan man hitta vad nationella prov i svenska är för något och varför de behövs, vad provmaterialet innehåller och vilken forskning som bedrivs kring proven.

Nationellt centrum för matematikutbildning, NCM, Göteborgs universitet NCM:s uppgift är att stödja utvecklingen av matematikutbildning i förskola, skola och vuxenutbildning. På webbplatsen ges löpande information om aktuella frågor av direkt eller indirekt intresse för matematikundervisningen, dess villkor och utveckling.

Nämnaren I tidskriften Nämnaren finns artiklar om minoritetselever, språk och matematik och ethnomatematik.

NCM:s referensbibliotek NCM:s referensbibliotek har en resurssida för Litteratursökning. Information ges också löpande om Nyförvärv och Tidskriftsnytt med korta beskrivningar av innehållet i aktuella artiklar. För att söka littteratur som finns i NCM:s bibliotek och handlar om Matematikundervisning i mångkulturella och flerspråkiga miljöer:
Sök i Libris Valfria sökfält: NCM MU Kult.
Eller sök i Libris utökade sökformular, Klassifikation:
Eabt.076 (Eabt står för Undervisning i matematik. 076 betyder Invandrar- och minoritetsundervisning.)
med undergrupper:
Eabt.0761 (dito Invandrarundervisning)
Eabt.0762 (dito Minoritetsundervisning)

Nationellt centrum för svenska som andraspråk Nationellt centrum för svenska som andraspråk är ett nationellt resurs- och utvecklingscentrum. Ansvarsområde är svenska som andraspråk, inklusive sfi (svenska för invandrare), och omfattar verksamhet från förskola till vuxenutbildning.

Nationellt centrum för språk-, läs-, och skrivutveckling Nationellt centrum för Språk-, läs- och skrivutveckling på Skolverket stödjer förskolor och skolor i deras utveckling. Förutom kompetensutveckling sprider Skolverket kunskap om forskning och beprövad erfarenhet som har betydelse för skolledare och pedagoger.

Resurscentrum för mångfaldens skola i Malmö Resurscentrum för mångfaldens skola verkar för alla aspekter av begreppen integration och mångfald. Syftet är att fler ska få möjlighet att nå kunskapsmålen, fler ska behärska svenska språket.

Språkforskningsinstitutet Språkforskningsinstitutets uppdrag är att bedriva tillämpad forskning och föra ut forskningsinformation om flerspråkighet, andraspråksinlärning och kunskapsutveckling hos tvåspråkiga barn och ungdomar i förskola och skola.

Språkrådet Språkrådet ger råd i språkfrågor och följer språkens utveckling i Sverige. I Sverige talas och skrivs cirka 150 olika språk, exempelvis teckenspråk, engelska, sydsamiska och wolof. De största språken jämte svenska är finska, bosniska-kroatiska-serbiska, arabiska, kurdiska, spanska och persiska.