Naturvetenskapsämnenas didaktik

China curriculum changes
China curriculum changes, the content of schooling and teacher education models. Ett samarbetsprojekt mellan Stockholms universitet, Beijing Institute of Education och Liaocheng University, Kina. Finansierat av Vetenskapsrådet och SIDA-Swedish Research Links.
Kontaktperson: Per-Olof Wickman, per-olof.wickman@mnd.su.se

LINT
Learning, interactive technologies and the development of narrative knowing and remembering. Syftet med projektet är att studera verksamheter där lärande och minne förändras genom användningen av teknologi. I samarbete med Göteborgs universitet, Linköpings universitet och Uppsala universitet. LINT
Kontaktperson: Per-Olof Wickman, per-olof.wickman@mnd.su.se

Stöd för lärares professionella utveckling och handlingsförmåga
Det finns idag många studier som visar att det är möjligt att studera lärande som synliga processer i klassrummet. Ambitionen är att undersöka hur möten med forskare och reflektion leder till förändrad praktik där lärare ges ökad handlingsförmåga i klassrummet för att stödja elevers lärande och medverkan. Detta sker genom att lärarna ges möjlighet att omskapa teorier och modeller utifrån sin egen praktik. Denna arbetsmodell har också potential till en förändring av det sätt som dessa teorier och modeller förstås inom utbildningsvetenskaplig forskning.
Stöd för lärares professionella utveckling och handlingsförmåga
Kontaktperson: Per-Olof Wickman, per-olof.wickman@mnd.su.se

Undervisning i NO i specialskolan för döva och hörselskadade
Under åren 1999–2004 genomfördes en lärarutbildning med inriktning mot matematik och naturvetenskap för årskurs 4–10 med fokus mot döva och hörselskadade elever. I samband med lärarutbildningen startades ett utvecklingsprojekt om döva och hörselskadade elevers lärande i naturvetenskap och undervisning av NO i specialskolan. Projektet har pågått sedan dess och har kompletterats med ett forskningsprojekt finansierat av Vetenskapsrådet. Inriktningen på projekten är att utveckla kunskap om de specifika förutsättningar för lärande och undervisning i naturvetenskap som finns i en tvåspråkig, teckenspråkig miljö.
Undervisning i NO i specialskolan för döva och hörselskadade
Kontaktperson: B-O Molander, bengt-olov.molander@mnd.su.se

Lärarforskarskolan Klimatutveckling och Vattenresurser
Lärarforskarskolan Klimatutveckling och Vattenresurser är ett gemensamt initiativ från flera institutioner vid Stockholms universitet och Södertörns högskola. Den gemensamma nämnaren för forskningen som bedrivs inom lärarforskarskolan är att fokus ligger på hållbar utveckling, särskilt kopplat till klimatutveckling och vattenresurser. Projekten drivs med ett tvärvetenskapligt perspektiv, ofta med handledarkonstellationer som löper över institutionsgränserna.
En aktionsforskningsstudie om undervisning och lärande för hållbar utveckling
Sammanfattning licentiatavhandling och pdf-fil för nedladdning
Kontaktperson: Per-Olof Wickman, per-olof.wickman@mnd.su.se

Hur lär man sig naturvetenskap i museet?
Skolan är inte längre det enda plats där eleverna möter naturvetenskap och intresse från skolans sida har också lett till en dramatisk utveckling av den pedagogiska verksamheten hos museer, science center och andra lärande miljöer. Ett forsknings- och utvecklingsprojekt omkring extramuralt lärande i naturvetenskap i samarbetete med Naturhistoriska riksmuseet. Lärande i museet
Kontaktperson: Jesús Piqueras, jesus.piqueras@mnd.su.se

Matematikämnets didaktik

Bedömning i matematik – en klassrumsstudie
Doktorsavhandlingen har titeln ”Assessment discourses in mathematics classrooms: A multimodal social semiotic study”.
Doktorsavhandling: Lisa Björklund Boistrup
Kontaktperson: FD Lisa Björklund Boistrup, lisa.bjorklund@mnd.su.se

Kommunala utvärderingar i matematik i årskurserna 2 och 8 i grundskolan
I kommuner runt om i Sverige genomför PRIM-gruppen utvärderingar i matematik i årskurserna 2 och 8. Utvärderingarna fokuserar elevernas grundläggande kunskaper och färdigheter i matematik. Utgångspunkten vid uppgiftskonstruktionen har därför särskilt varit de mål som eleverna ska uppnå i slutet av årskurs 3 respektive 9.
Kontaktperson: Maria Nordlund, maria.nordlund@mnd.su.se

Matematik i yrkesämnen på gymnasieskolan
Projektet utvecklar material för bedömning av elevers matematikkunskaper på gymnasieskolans yrkesprogram.
Kontaktperson: Professor Astrid Pettersson, astrid.pettersson@mnd.su.se

Flerspråkiga matematikklassrum
Min forskning handlar om matematikundervisning i flerspråkiga matematikklassrum. En utgångspunkt är att elever är vana att lära på sitt modersmål och att det i matematikundervisningen ses som en resurs för elevernas fortsatta lärande. En annan utgångspunkt är språkutvecklande arbetssätt i matematik.
Flerspråkiga matematikklassrum
Kontaktperson: FD Eva Norén, eva.noren@mnd.su.se

Nätverket för Forskning om Lärande och Undervisning i Mångkulturella Matematikrum (F-LUMM)
Nätverkets syfte är att stödja forskning om lärande och undervisning i matematik i mångkulturella miljöer där skillnader mellan elevernas erfarenheter är märkbara.
F-LUMM
Kontaktperson: FD Eva Norén, eva.noren@mnd.su.se

PISA
PISA, är en internationell undersökning, genomförd 2000, 2003, 2006 och 2009 den senaste undersökningen med 65 deltagande länder.
Kontaktpersoner: Professor Astrid Pettersson, astrid.pettersson@mnd.su.se, Ingmar Ingemansson, ingmar.ingemansson@mnd.su.se och Samuel Sollerman, samuel.sollerman@mnd.su.se

Utveckling och konstruktion av prov i matematik i årskurserna 3, 6 och 9 i grundskolan samt kurs A och kurs 1 i gymnasieskolan
Ambitionen är att ge läraren ett så brett bedömningsunderlag som möjligt av elevens kunskaper i matematik. Ämnes- och kursproven i matematik omfattar därför olika delar som ska ge eleven möjlighet att visa sina kunskaper i matematik.
Kontaktpersoner
Årskurs 3: Anette Skytt, anette.skytt@mnd.su.se
Årskurs 6: Astrid Pettersson, astrid.pettersson@mnd.su.se
Årskurs 9: Katarina Kjellström, katarina.kjellstrom@mnd.su.se
Kurs A: Gunilla Olofsson, gunilla.olofsson@mnd.su.se
Kurs 1 (1a, 1b och 1c): Samuel Sollerman, samuel.sollerman@mnd.su.se

Forskningscirkel i gensvar
Stockholms stads utbildningsförvaltning startade tillsammans med institutionen en forskningscirkel i gensvar i december 2009. Forskningscirkeln har inneburit föreläsning, inläsning och diskussion av forskningslitteratur och att deltagande lärare har gjort ett utvecklingsarbete i sina klasser. De olika utvecklingsprojekten presenterades vid bedömarkonferensen i oktober 2010. Bedömarkonferensen ordnas av den nationella forskarskolan i pedagogisk bedömning. Forskningscirkeln har fått en uppföljare i en stor kompetenssatsning i Stockholm stad "Bedömning av kunskap för lärande och undervisning" där cirka 200 lärare deltar.
Kontaktperson: Professor Astrid Pettersson, astrid.pettersson@mnd.su.se

Utveckling och konstruktion av bedömningsstöd för F–9
Bedömningsstödet i matematik ska vända sig till både lärare och elever och har till syfte att strukturera den kontinuerliga bedömningen av elevernas kunskapsutveckling.
Kontaktperson: Professor Astrid Pettersson, astrid.pettersson@mnd.su.se

Elevers meningsskapande med svenska och matematik som kommunikativa verktyg
Projektet är ett Reggio Emilia inspirerat skolprojekt på några skolor, där arbetet utgår från pedagogisk dokumentation.
Kontaktperson: Professor Astrid Pettersson, astrid.pettersson@mnd.su.se