Vår prefekt, Anneli Liukko inledde programmet under förmiddagen. Därefter följde en kort information från våra studierektorer, studieväglednare och kursadministratörer. Det bjöds också på mingel och fika i våra lokaler i Arrheniuslaboratorierna. 

introduktionsdag
 
 
 

 

Dagen fortsatte med en gemensam introduktion för samtliga lärarstudenter i Aula Magna. Där välkomnades studenterna av vicerektor Anders Gustavsson. Under introduktionen fick de nya studenterna information om VFU (verksamhetsförlagd utbildning), den utbildningsvetenskapliga kärnan och om att studera med funktionshinder. Studentkåren var också på plats för att informera om sin verksamhet.
Nya lärarstudenter välkomnades