Tillgodoräknande
 Ansökan om tillgodoräknande (65 Kb)  

Byte av studieort
 Ansökan om byte av studieort/antagning till senare del av program (52 Kb)  

Studieuppehåll
 Ansökan om studieuppehåll på utbildningsprogram (53 Kb)

När du vill återuppta dina studier ska du skicka ett brev till
Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Du kan också skicka brevet med e-post till studievagledning@mnd.su.se

I brevet ska du uppge namn, personnummer, när du vill komma tillbaka och vilken/vilka kurser du vill läsa. För att återupptagandet ska räknas "i tid" gäller att institutionen får in ansökan senast den 15 oktober inför vårtermin och senast den 15 april inför hösttermin.

Studieavbrott
 Anmälan om studieavbrott (53 Kb)  

Blanketter som gäller idrottsstudenter

 Ansökan om byte av inriktning inom lärarprogrammet – idrott, fritid och lärande (123 Kb)

 Information gällande studieuppehåll till studenter på lärarprogrammet inriktning idrott och hälsa (50 Kb)