Lisa Österling och Veronica Jatco Kraft
Lisa Österling och Veronica Jatco Kraft
 
Syfte och kort beskrivning av projektet

Visualiseringar är centrala för att förstå matematiska samband och begrepp Matematiker tänker och förstår ofta i bilder innan matematiskt samband formaliseras till symbolspråk. Därför behöver studenterna bli förtrogna med flera olika möjligheter till visualiseringar.

Det här projektet syftar till att utveckla användandet av dynamisk programvara på flera nivåer.

 • Vi som lärarutbildare ska uppdatera vår kunskap om några nyheter inom dynamisk programvara, för att sedan sprida det till kollegor.
 • Dynamisk programvara ska ingå i kurser i matematikämnets didaktik, både som innehåll och som examinationsform. Lärarstudenter får på så sätt kunskaper i att hantera dynamisk programvara, men också förståelse för möjligheter att lära matematik genom IKT.
 • Det kommer också att förbereda studenterna på att använda dynamisk programvara i sin verksamhet som lärare för att stödja lärande i matematik.

Pedagogiska vinster

Vi tror att införandet, eller den ökade användningen, av dynamisk programvara i utbildningen av matematiklärare kommer att delvis förändra synen på lärande och formen för undervisning. Vi kommer att utveckla en mer konceptuellt inriktad undervisning för att utveckla studenternas begreppsbildning om centrala begrepp och samband mellan dessa.

Att använda en dynamisk programvara ger oss även möjlighet att diskutera och reflektera över det lärande som kan uppnås med stöd av IKT. Dynamisk programvara tillåter användaren att själv experimentera, modellera och visualisera. Det ger större möjligheter att ägna sig åt matematisk problemlösning och undersökande verksamhet, att undersöka hur matematiska samband förhåller sig till varandra, att pröva olika representationsformer, att kommunicera och demonstrera. Det kommer att underlätta för lärarstudenterna att upptäcka att matematikundervisning inte behöver vara enbart reproducerande.

Deltagare i projektet

Lisa Österling, Veronica Jatko Kraft, Karin Landtblom, Inger Ridderlind

Genomfört hittills

 • Inventerat vilka program som används på skolor i Stockholmsområdet. Utifrån den inventeringen beslutade vi att fokusera på GeoGebra.
 • 18 januari: Pedagogiskt forum på matematikdidaktikavdelningen på MND: demonstration av programvaran och samlade in frågor inför det fortsatta arbetet.
 • Börjat inventera litteratur:
  Brown, S & Walter, M (2004), Art Of Problem Posing,
  Engström, L (2006), Möjligheter till lärande i matematik, lärares problemformuleringar och dynamisk programvara, HLS förlag, Stockholm
  Sutherland, R (2007), Teaching for learning mathematics, Open University Press, Berkshire
  Bu, L & Schoen, R (Eds.) (2011) Model centered learning, Pathways to Mathematical Understanding using Geogebra, Sense Publishers, Rotterdam
  Lingefjärd, T (2008) Samspelet mellan algebra och geometri, Nämnaren nr 4.  http://ncm.gu.se/pdf/namnaren/2831_08_4.pdf
 • Skapa en hemsida
 • 9 mars: Malin Christersson höll workshop en heldag. Flera lärarutbildare från MND deltog.
 • Examinerande uppgifter i kurser i matematikdidaktik för KPU, lärarlyftet och MAY2. Genomfört i KPU och i lärarlyftet. i MAY2 används Geogebra för demonstrationer och som hjälp att föra matematiska resonemang.
 • 19-20 april: Lisa Österling detog i inspirationsdagar på Karlstads universitet: GeoGebra i matematikundervisningen
  http://www.kau.se/matematik/ikt-och-larande/geogebra/konferenser/geogebra-inspirationsdagar-19-20-april
 • Utvärdering av examinerande uppgifter GeoGebras roll i matematikdidaktiken
 • Revidera kursplaner, examinerande uppgifter och litteraturlistor i berörda kurser
 • 16 maj: Presentation av projektet på MND:s Forsknings och utvecklingsdag

Planerat

 • Skriva projektrapport

Länktips

Om Geogebra
www.geogebra.org
www.geogebrainstitut.se
ikt.ncm.gu.se
www.geogebra.org/en/wiki/index.php/Main_Page
www.geogebratube.org

Norsk realexamensprov där Geogebra är tillåtet
www.udir.no/Upload/Eksamen/Videregaende/Tidligere_gitte_eksoppg_Kunnskapsl/Programfag_studieforberedende/V11/REA3022_Matematikk_R1_V11.pdf
 

Cirkeln
Cirkelns area
http://www.geogebratube.org/student/m111
http://www.geogebratube.org/student/m279
http://www.geogebratube.org/student/m5014

π
http://www.geogebratube.org/student/m5690