Fotograf: Göran Zetterberg
”Kemi” på svenskt teckenspråk
 

Rapport om projektet:

Kemiförsök i en tvåspråkig miljö (2275 Kb)
Ett samarbetsprojekt mellan en specialskola för döva och hörselskadade och Stockholms universitet om NO-undervisning med skolutvecklingsprogrammet NTA. (B-O Molander och Camilla Lindahl).

Döva elever är tvåspråkiga, med svenskt teckenspråk som förstaspråk och svenska som andraspråk. Tvåspråkigheten ställer särskilda krav på undervisningen att möjliggöra för eleverna att utveckla och använda naturvetenskapliga resonemang. Många av naturvetenskapens termer och begrepp har lånat en metaforik som utgår från det talade språket. För en elev med ett annat förstaspråk än svenska, i detta fall svenskt teckenspråk, ställs särskilda krav på hur undervisningen uppmärksammar språkliga perspektiv för att naturvetenskapliga sammanhang ska få mening. Intresset i projekten riktas mot hur naturvetenskap kommuniceras i det tvåspråkiga klassrummet.

Hur introduceras nya naturvetenskapliga termer och begrepp i undervisningen? I vilken utsträckning kommuniceras och diskuteras översättning mellan naturvetenskapliga ord på svenska respektive tecken på teckenspråk? Hur bidrar lärare till att naturvetenskap ger en grund för att resonera om fenomen som kan ges naturvetenskapliga förklaringar mot bakgrund av mer komplexa språkliga förutsättningar?

Projekten genomförs som intervjustudier och videoinspelningar av klassrumsarbete i specialskolan. Från Stockholms universitet deltar docent B-O Molander och Camilla Lindahl, doktorand i naturvetenskapsämnenas didaktik. Arbetet genomförs i samarbete med lärare i specialskolan för döva och hörselskadade och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).

Kontaktperson: bengt-olov.molander@mnd.su.se

Publikationer:

Molander, B-O., Pedersen, S. och Norell, K. (2001). Deaf pupils reasoning about scientific phenomena. Shool science as a framework for understanding or school science as fragments of factual knowledge. Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 6, 200-211.

Pedersen, S och Molander, B-O. (2004). Att lära till lärare i naturvetenskap för undervisning i teckenspråklig miljö, i Henriksen, E.K och Ødegaard, M (Eds) Naturfagenes didaktikk – en disciplin i forandring?, p. 635-650

Pedersen, S., Molander, B-O och Lager-Nyqvist, L. (2004). I brist på beprövad erfarenhet – på spaning efter en vetenskaplig grund. Om att utveckla en lärarutbildning för undervisning av döva elever i naturvetenskap. LHS: Didaktikens Forum.
(Kan beställas av bengt-olov.molander@mnd.su.se)

Molander, B-O., Halldén, O. och Lindahl, C. (2007). Ambiguity as a motor for communication – differences between hearing and deaf students’ ways of reasoning about energy. International Journal of Educational Research, 46, 327–340.

Molander, B-O., Halldén, O. och Lindahl, C. (2010) Ambiguity – a tool or obstacle for joint productive dialogues in deaf and hearing students’ reasoning on ecology. International Journal of Educational Research, 49, 33–47.

Lindahl, C och Molander, B-O. (2011). Kemiförsök i en tvåspråkig miljö. Ett samarbetsprojekt mellan en specialskola för döva och hörselskadade och Stockholms universitet om NO-undervisning med skolutvecklingsprogrammet NTA. Stockholms universitet: Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik. Rapporter i matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, nummer 2.
Kemiförsök i en tvåspråkig miljö (2275 Kb)