FoNS

FoNS – källan till matematisk kunskap

Det här projektets egentliga namn är "utveckling av grundläggande talkänsla hos elever i årskurs ett i Sverige och England". Vi föredrar dock att kalla det "FoNS", vilket är akronymen för det engelska uttrycket Foundational Number Sense. FoNS är inte bara enkelt att komma ihåg, det betyder också "källa" eller "brunn" på latin, något som vi tycker återspeglar hur viktig den grundläggande talkänslan är för barns tidiga lärande i matematik. FoNS är helt enkelt källan från vilken all matematisk kunskap flödar.

Det finns två skäl att välja ordet talkänsla istället för ordet taluppfattning. Dels händer det enstaka gånger att ordet taluppfattning förväxlas med hörförståelse. Viktigare är dock nyansskillnaderna mellan att ha en uppfattning om tal och ha känsla för tal. Att ha en uppfattning om ett begrepp anspelar på en lärandetradition där eleven betraktas främst som en mottagare av en ståndpunkt och undervisningen handlar om att läraren med goda argument ska övertyga eleven om denna ståndpunkt eller i värsta fall bara överföra denna ståndpunkt till mottagaren. Att däremot ha en känsla för ett begrepp anspelar på en kunskap som visar sig i handling. Eleven blir en aktiv person, som med gott handlag använder begreppet. Detta handlag erövras genom att eleven aktivt undersöker begreppet och lär sig hur begreppets möjligheter och begränsningar fungerar i en bred repertoar av tillämpningar. Det är därför som vi i FoNS föredrar att tala om talkänsla istället för taluppfattning.

FoNS Nyheter

  • Första delen i projektets intervjustudie är nu genomförd 2017-10-25 FoNS-teamet vill tacka alla de lärare i Sverige och England som har deltagit i projektets första delstudie och som generöst delat med sig av sin tid och professionella inställning till yrket. Dessa bidrag ger oss värdefull kunskap om hur lärare ser på undervisning och lärande i matematik i allmänhet och FoNS i synnerhet.
  • Svenska lärares syn på läxor i matematik 2018-02-13 På Madif11 (MatematikDidaktiska Forskningsseminariet i Karlstad 2018) presenterade FoNS-teamet en studie av hur lärare ser på sin och föräldrars roll vad det gäller matematikläxor. Internationellt och även i Sverige motiverar lärare ofta läxor med övning, goda studievanor, lärares kommunikation till föräldrar m.m., men ett specifikt svenskt bidrag är att lärarna använder jämlikhet som argument både för och emot läxor. Lärare som ger läxor motiverar dem med jämlikhet - att hinna ifatt eller få extra stöd (kompensera) och även lärare som inte ger läxor motiverar sin ståndpunkt med jämlikhet - eleverna har inte samma möjlighet att få hjälp hemma med sin läxa.

PÅGÅENDE AKTIVITETER I PROJEKTET

De närmaste månaderna genomför FoNS-teamet analyser av lärarintervjuer från Sverige och England. Resultaten kommer att presenteras i ett flertal publikationer samt ligga till grund för utvecklingen av material till planerade enkätstudier bland lärare i de båda länderna.

FoNS-teamet har också börjat analysera svenska och engelska matematikläroböcker med avseende på FoNS-ramverket.