FoNS har definierats i en omfattande och systematisk genomgång av flera hundra vetenskapliga artiklar som presenterar forskning kring talkunskaper hos barn i förskola och årskurs ett. Avsikten har inte varit att presentera en omfattande förteckning över forskningsresultat, utan snarare att utveckla ett mindre antal praktiskt användbara och sammanfattande kategorier. Denna process har resulterat i åtta FoNS-kategorier vilket exempelvis innebär att förmågan att räkna till fem respektive tio placerats tillsammans i en kategori som vi benämnt systematisk räkning. FoNS-kategorierna är inte oberoende av varandra, annars finns det bland annat en risk att barn kan talraden till tio utan att veta att fyra är större än två.

  1. Symboler för tal

  2. Systematisk räkning

  3. Sambandet mellan tal och mängd

  4. Åtskillnad mellan mängder

  5. Olika representationer av tal

  6. Uppskattning

  7. Grundläggande aritmetik

  8. Mönster i talföljder