Vi hoppas att många vill följa och diskutera projektet. Interagera gärna med oss på vår blogg https://tracingmathematicsteachereducation.blogspot.com, eller på Researchgate https://www.researchgate.net/project/TRACE-Tracing-mathematics-teacher-education

Datainsamling och analys april 2020

Datainsamlingen är för närvarande avbruten på grund av coronautbrottet. Det har också påverkat tiden vi avsatt för analyser, men arbetet fortsätter. Även om inte alla videoinspelningar eller intervjuer är transkriberade och analyserade kan vi se nägra tendenser. De kommer att behöva undersökas fördjupat, och kan ännu inte presenteras som ett resultat, men det verkar som att utforskande och undersökande aktiviteter är en utmaning för många av de nya lärarna. En bra balans mellan rutinuppgifter och utforskande aktiviteter är både svår att hitta och att genomföra. Det ger oss en indikation på att det är något vi behöver behandla mer ingående i lärarutbildningen, både då vi undervisar om undersökande arbetssätt men också i studenternas reflektioner kring den egna undervisningen. 

Analysen av materialet från 4-6-programmet respektive ämneslärarprogrammen är snart klar, och några skillnader kommer att bli tydliga. Något de däremot har gemensamt är avsaknaden av axiologiska och telelologiska dimensioner. 

Arbetet med forskningsöversikter fortskrider. 

Som ett komplement till intervjuerna planeras en enkät. Den planeras och genomförs med andra lärarutbildningar i sverige, i nära samarbete med Högskolan i Dalarna. Enkäten riktar sig till lärarstudenter som går sista året i sin utbildning, och undersöker deras uppfattningar av 'opportunities to learn', vilken kunskap de fått tillgång till under sin utbildning. Som utgångspunkt för enkäten används såväl TEDS-M, tillsammans med de olika teoretiska utgångspunkterna för TRACE. Enkäten, som tagit sex månader att utveckla, kommer nu att gå ut till en pilotstudie. 

Status för projektets publikationer är att två artiklar granskas, och en av doktorandernas artiklar har kommit tillbaka med kommetarer efter granskning. De konferensbidrag som blivit accepterade har inte kunnat presenteras, eftersom konferenser blivit inställda eller uppskjutna på grund av coronautbrottet. Vi planerar att färdigställa 5-6 nya artiklar under 2020. 

 

Konferenser och workshops:

Två systematiska reviews är på väg, där den ena presenterats på en konferensen PME 42 i Umeå.

The 1st Commognitive Workshop: Anette DeRon och Lisa Österling deltog på workshopen i Haifa, men också på Anna Sfard-dagen veckan därpå. Vi knöt kontakt med flera forskarkollegor, och fick större insikt hur commognition används, framförallt i analysen av undervisning och inte bara lärande.

NOFA 7 i maj, 2019: Trace-teamet representerades av Iben Christiansen, Anette deRon, Kicki Skog och Lisa Österling, och presenterade hela fem olika papers. Under konferensen knöts flera kontakter med andra lärarutbildningsprojekt i de nordiska länderna. 

Mathematics Education and Society, MES10, januari - februari 2019 i Hyderabad, Indien: Annica Andersson representerade TRACE-teamed vid konferensen.