Vi hoppas att många vill följa och diskutera projektet. Interagera gärna med oss på vår blogg https://tracingmathematicsteachereducation.blogspot.com, eller på Researchgate https://www.researchgate.net/project/TRACE-Tracing-mathematics-teacher-education

Datainsamling och analys mars 2021

Datainsamlingen är i sitt slutskede, där vi för närvarande genomför avslutande intervjuer med deltagarna. Det mesta materialet är transkriberat.

Vi har kunnat se nägra tendenser. De kommer att behöva undersökas fördjupat, och kan ännu inte presenteras som ett resultat, men det verkar som att utforskande och undersökande aktiviteter är en utmaning för många av de nya lärarna. En bra balans mellan rutinuppgifter och utforskande aktiviteter är både svår att hitta och att genomföra. Det ger oss en indikation på att det är något vi behöver behandla mer ingående i lärarutbildningen, både då vi undervisar om undersökande arbetssätt men också i studenternas reflektioner kring den egna undervisningen. 

Analysen av materialet från 4-6-programmet respektive ämneslärarprogrammen är snart klar, och några skillnader kommer att bli tydliga. Något de däremot har gemensamt är avsaknaden av axiologiska och telelologiska dimensioner. 

Arbetet med forskningsöversikter är på väg att avslutas och publiceras förhoppningsvis inom kort.  

En enkät har genomförts i nära samarbete med Högskolan i Dalarna. Enkäten riktar sig till lärarstudenter som går sista året i sin utbildning, och undersöker deras uppfattningar av 'opportunities to learn', vilken kunskap de fått tillgång till under sin utbildning. Som utgångspunkt för enkäten används såväl TEDS-M, tillsammans med de olika teoretiska utgångspunkterna för TRACE. Resultaten har sammanställts och kommer publiceras inom kort. 

Status för projektets publikationer är att fyra artiklar är i olika stadier i reviewprocessen, och tre är på väg att färdigställas. Vi hoppas kunna dela med oss av publikationer inom kort. 

 

Konferenser och workshops:

På grund av Covid har konferensdeltagandet varit vilande, men vi hoppas medverka på PME och MES-konferenserna som genomförs online.

Två systematiska reviews är på väg, där den ena presenterats på en konferensen PME 42 i Umeå.

The 1st Commognitive Workshop: Anette DeRon och Lisa Österling deltog på workshopen i Haifa, men också på Anna Sfard-dagen veckan därpå. Vi knöt kontakt med flera forskarkollegor, och fick större insikt hur commognition används, framförallt i analysen av undervisning och inte bara lärande.

NOFA 7 i maj, 2019: Trace-teamet representerades av Iben Christiansen, Anette deRon, Kicki Skog och Lisa Österling, och presenterade hela fem olika papers. Under konferensen knöts flera kontakter med andra lärarutbildningsprojekt i de nordiska länderna. 

Mathematics Education and Society, MES10, januari - februari 2019 i Hyderabad, Indien: Annica Andersson representerade TRACE-teamed vid konferensen.