Bakgrund

Det finns få studier, såväl nationellt i Sverige som internationellt, som belyser nyutexaminerade matematiklärares lärande i de undervisningspraktiker de ingår i. Det finns också relativt lite forskning om hur lärare generellt använder teoretiska och praktiska kunskaper från utbildningstiden när de arbetar i skolan. Denna brist på forskning medför att undervisningen på lärarutbildningen inte nödvändigtvis är strukturerad och planerad med utgångspunkt i forskning om lärares lärande – vilket vi anser problematiskt. Genom forskning inom detta område kan stöd utvecklas för både nyutexaminerade lärare i övergången till läraryrket, och till verksamma lärare som kan hjälpa dem att stanna i yrket. Dessutom kan forskning inom området ge insikter om hur lärarutbildningen kan utvecklas för att stärka nyutexaminerade lärares entré i yrket. Sådana bidrag kommer att stärka kvalitén av undervisningen i skolan, på kort och lång sikt.

 

Design

Vi kommer att följa blivande matematiklärare under deras sista utbildningsår och de första tre åren som verksamma lärare för att bättre förstå hur nyutexaminerade lärare lär i sin professionella praktik. Fem aspekter kommer att vara i fokus:

(a) det ämnesdidaktiska innehållet i nuvarande lärarutbildningar;

(b) vad lärarstudenterna lär sig om ämnesdidaktiska teorier och metoder, dvs hur nyutexaminerade lärare lär sig att skapa möjligheter för elevers systematiska lärande genom att utveckla relevanta ämnesdidaktiska klassrumsdiskurser och använda ämnesdidaktiska teorier och metoder;

(c) hur nyutexaminerade lärare utvecklar sin egen undervisning över tid, dvs hur de använder, anpassar och väljer bort kunskaper och förmågor som de erövrat under lärarutbildningen;

(d) vilka faktorer som påverkar hur nyutexaminerade lärare sätter innehåll och erfarenhet från lärarutbildningen i nya sammanhang; och

(e) hur dessa lärprocesser påverkar nyutexaminerades lärares identitetsskapande och positionering i olika praktikgemenskaper.

I Sverige är projektet ett samarbete mellan MND vid Stockholms Universitet och NMS vid Malmö Universitet. Studien sträcker sig över fyra år och har ett systerprojekt i Sydafrika. Vi håller också på att utveckla ett systerprojekt i Rwanda.

 

Data-material

Vi kommer under studenternas sista år på lärarutbildningen att observera matematiklärarstudenterna under deras VFU (verksamhetsförlagda utbildning), intervjua dem om den observerade lektionen, djupintervjua dem om deras erfarenheter från deras universitetsutbildning och om möjligt även delta under trepartssamtal, dvs samtal mellan studenten, VFU-läraren från universitetet och VFU-handledaren på skolan.

Vi kommer sedan att följa samma studenter in i deras yrkesprofession med upprepade observationer och intervjuer under deras första år son yrkesverksamma lärare. Om möjligt så kommer vi att komplettera med gruppintervjuer med lärarna på respektive skola.

 

Analytiska perspektiv

Detta projekt grundas på teoretiska och analytiska ramverk utgående från commognition, mathematical discourse in instruction, och the anthropological theory of the didactic.

 

Vad vi hoppas på att bidra med

Den longitudinella och interkulturella ansatsen gör det möjligt att få syn på utmaningar som nya lärare ställs inför i olika kulturella kontexter, med avseende på ämnesdidaktiska diskurser i matematikundervisningen. Genom denna studie sätts lärarutbildningens kvalitét i de deltagande länderna i förgrunden. Det blir möjligt att identifiera utmaningar och förstå möjligheter för lärarutbildningen i olika länder, och genom att vi konstruerar berättelser och vinjetter över lärarutbildningen i flera kulturella kontexter kan detta projekt i förlängningen bidra till en fördjupad förståelse för hur innehåll och struktur av matematiklärarutbildningen skapas.