Matematikämnets didaktik

Bild

Forskning i matematikämnets didaktik består av systematiska studier av de många aspekter av matematikämnet i skolan. Den forskning som bedrivs vid institutionen innefattar alla nivåer i skolsystemet. Forskningen behandlar också lärarutbildning, matematiklärares och andra vuxnas matematiklärande i sin profession.

Inom forskningen används ett flertal teoretiska perspektiv från didaktik, pedagogik, psykologi och kognition, sociologi och kulturella studier samt utbildningsvetenskap. Detta utvecklas inom områden som elevers matematiska tänkande och resonemang, studenters matematiska begreppsutveckling, bedömning av matematiklärande, flerspråkighet och kulturell mångfald i matematikundervisningen, frågor om inkludering och exkludering i relation till matematikämnet, matematiklärares lärande och professionella utveckling.

Forskningen anknyter inte bara till svensk skola, den är också en del av den internationella matematikdidaktiska forskningen. Forskningen bidrar alltså både till bearbetning av konkreta matematikdidaktiska problem i Sverige och till den internationella kunskapsproduktionen inom området.

 

Drönarbild över Frescati

Flera nya forskarskolor för lärarutbildare vid Stockholms universitet

Vetenskapsrådet beviljar Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND) vid Stockholms universitet 79 miljoner inom utlysningen ”Forskarskolor för lärarutbildare”. MND är också medsökande på ytterligare en forskarskola, placerad vid Göteborgs universitet.

Bild: Dylan Slammert, dylanslammert@gmail.com

Ny avhandling: Desires for mathematics teachers and their knowledge

Lisa Österling har undersökt vilka bilder av den gode matematikläraren som framträder i bedömningssituationer under VFU, men också vilken kunskap som värderas som viktig för matematiklärare.

Ny rapport från PRIM-gruppen

Charlotte Nordberg, provutvecklare och provansvarig för det nationella provet i årskurs 9, har tillsammans med Astrid Pettersson, professor och Samuel Sollerman, fil dr skrivit rapporten "Bedömaröverensstämmelse vid bedömning av elevernas prestationer på de skriftliga delproven i 2017 års nationella prov i matematik för årskurs 9 ".

Samuel Sollerman

Om kunskapsresultaten i TIMSS 2019

Samuel Sollerman, föreståndare för Prim-gruppen vid Stockholms universitet – och ansvarig för Timss matematikdel kommenterar resultatet.

Bok

Ny bok om bedömning

Boken belyser och diskuterar en rad aspekter kring bedömning i matematik och syftet är att lärare, lärarutbildare och lärarstudenter ska inspireras i sitt arbete kring bedömning.

Kontakt

Ämnesansvariga
Matematikämnets didaktik
Professor Paola Valero
E-post: paola.valero@mnd.su.se

Studierektor forskarutbildningen
Eva Norén
E-post: eva.noren@mnd.su.se

Forskarskolor
FoNS
Trace