Karim Hamza
Karim Hamza

Nio didaktiska dilemman

Boken bygger på nio didaktiska dilemman från verksamma lärares praktik. Varje dilemma behandlas på följande sätt: En lärare beskriver ett dilemma från sin egen undervisning. Lärarens beskrivning kommenteras av andra lärare och forskare utifrån respektive kommentators särskilda kompetens och erfarenhet. Därefter gör en redaktör en syntes av kommentarerna. Avslutningsvis reflekterar läraren som formulerade dilemmat över kommentarerna och drar slutsatser för den fortsatta praktiken.

Den verksamma läraren har både första och sista ordet

”Det som blir tydligt när lärarna knyter ihop säcken i sina avslutande reflektioner är att vi nu vet någonting mer, som ett resultat av både lärarens formulering av dilemmat och reflektion över kommentarerna på det” säger Karim. ”Denna nya kunskap kan i sin tur utgöra grund för empiriska studier”. Karim betonar att det är den verksamma läraren som har både första och sista ordet i varje kapitel. ”Det är ett upplägg jag fastnade för direkt. Didaktiken är lärarprofessionens vetenskap – den måste börja och sluta i lärarnas praktik, vilket sker i den här boken”.

Konkreta problem från undervisning möter etablerad kunskap

Enligt Karim visar boken att det även finns andra vägar för lärarprofessionen att utveckla kunskap om undervisning än empiriska studier i sitt eller kollegornas klassrum: ”Ny kunskap om undervisning kan också produceras genom den typ av Didaktisk utvecklingsdialog som sker i boken, där konkreta och autentiska problem från undervisningen möter redan etablerad kunskap från såväl beprövad erfarenhet som didaktisk och pedagogisk forskning”. Han avslutar med att säga: ”Ny empiri är förstås avgörande för att utveckla kunskaper om undervisning, och det är oerhört spännande att verksamma lärare i större utsträckning får möjlighet att beforska sin egen praktik. Men samtidigt glömmer vi kanske ibland bort all den kunskap som redan finns, inom professionen och i forskningen, men som kanske aldrig ’satts i rörelse’ för att lösa ett specifikt dilemma.”

Boken är avsedd både för lärarutbildningen och för verksamma lärare. Boken passar inom kurser som behandlar läroplansteori samt utvärderings- och utvecklingsarbete i skolan. Men Karim betonar att de nio dilemmana är intressanta i sig själva, och att boken därför även passar i kurser i didaktik och ämnesdidaktik. För verksamma lärare kan boken ge inspiration till och stöd i hur man kan utforma sitt utvecklingsarbete.

Från Stockholms universitet medverkar även Lisa Björklund Boistrup (MND), Thomas Krigsman (MND), Iann Lundegård (MND), Anna-Karin Nordin (MND), Ola Palm (MND) och Malin Tväråna (HSD).