Senaste rapporten överst

16.Nyman, Martin (2020). What do students’ feel about
mathematics? Compulsory school students’ emotions and motivation towards mathematics. (Licentiatuppsats). Stockholms universitet.

15. Dudas, Cecilia (2019). Chemistry education for citizenship Didactic modelling for complexity in students’ discussions. (Licentiatuppsats). Stockholms universitet.

14. Fred, Jenny (2019). Att etablera och upprätthålla ett algebraiskt arbete i årskurs 2 och 3 En undervisningsutvecklande studie med matematiska mönster som innehåll. (Licentiatuppsats). Stockholms universitet.

13. Lavett Lagerström, Malin (2019). Kontextbaserad undervisning i naturvetenskap. Elevers lärandeprogressioner och lärarens roll i undervisningen. (Licentiatuppsats). Stockholms universitet.

12. Danckwardt-Lillieström, Kerstin (2019). Drama i kemisalen - En designbaserad studie av hur kreativt drama kan stödja gymnasieelevers lärande av kemisk bindning. (Licentiatuppsats). Stockholms universitet.

11. Eriksson, Cecilia (2019). Elevers diskurser och lärares respons i undervisning i naturvetenskap med koppling till sociovetenskapliga frågor. (Licentiatuppsats). Stockholms universitet.

10. Seifeddine Ehdwall, Dana (2018). Hur kan lärare stödja andraspråkselever på gymnasiet att lära sig tala kemi ? En ämnesdidaktisk studie. (Licentiatuppsats). Stockholms universitet.

9. Jons, Lotta. (2017). Trepartssamtal i lärarutbildningen. En studie av nio samtal på en gymnasieövningsskola. Stockholms universitet.

8. Gerholm, Verner. (2016). Matematiskt begåvade ungdomars motivation och erfarenheter av utvecklande verksamheter. (Licentiatuppsats). Stockholms universitet.

7. Nordin, Anna-Karin. (2016). Matematiska argument i helklass-diskussioner: En studie av lärares och elevers multimodala kommunikation i matematik i åk 3-5. (Licentiatuppsats). Stockholms universitet.

6. Eriksson, Helena. (2015). Rationella tal som tal. Algebraiska symboler och generella modeller som medierande redskap. (Licentiatuppsats). Stockholms universitet.

5. Fermsjö, Roger. (2015). Rekonstruktion av logaritmer med tallinjer som medierande redskap. (Licentiatuppsats). Stockholms universitet.

4. Szabo, Attila. (2013). Matematiska förmågors interaktion och det matematiska minnets roll vid lösning av matematiska problem. (Licentiatuppsats). Stockholms universitet.

3. Flodin, Veronica (2011). Epistemisk drift: Genbegreppets rörelser i några av forskningens och undervisningens texter i biologi. (Licentiatuppsats). Stockholms universitet.

2. Lindahl, Camilla och Molander, B-O (2011). Kemiförsök i en tvåspråkig miljö. Ett samarbetsprojekt mellan en specialskola för döva och hörselskadade och Stockholms universitet om NO-undervisning med skolutvecklingsprogrammet NTA. Stockholms universitet.

1. Persson, Lena (2011). En aktionsforskningsstudie om undervisning och lärande för hållbar utveckling. (Licentiatuppsats). Stockholms universitet.