1. Persson, Lena (2011). En aktionsforskningsstudie om undervisning
och lärande för hållbar utveckling. (Licentiatuppsats). Stockholms universitet.
Licentiatuppsats, Persson (1172 Kb)

2. Lindahl, Camilla och Molander, B-O (2011). Kemiförsök i en tvåspråkig miljö. Ett samarbetsprojekt mellan en specialskola för döva och hörselskadade och Stockholms universitet om NO-undervisning med skolutvecklingsprogrammet NTA. Stockholms universitet.
Kemiförsök i en tvåspråkig miljö (2275 Kb)

3. Flodin, Veronica (2011). Epistemisk drift: Genbegreppets rörelser i några av forskningens och undervisningens texter i biologi. (Licentiatuppsats). Stockholms universitet.
Sammanfattning licentiatuppsats, Flodin

4. Szabo, Attila. (2013). Matematiska förmågors interaktion och det matematiska
minnets roll vid lösning av matematiska problem. (Licentiatuppsats). Stockholms universitet.
Licentiatuppsats , Szabo (1133 Kb)

5. Fermsjö, Roger. (2015). Rekonstruktion av logaritmer med tallinjer som medierande redskap. (Licentiatuppsats). Stockholms universitet.
Licentiatuppsats , Fermsjö (11403 Kb)

6. Eriksson, Helena. (2015). Rationella tal som tal. Algebraiska symboler och generella modeller som medierande redskap. (Licentiatuppsats). Stockholms universitet.
Licentiatuppsats , Eriksson (1135 Kb)

7. Nordin, Anna-Karin. (2016). Matematiska argument i helklass-diskussioner: En studie av lärares och elevers multimodala kommunikation i matematik i åk 3-5. (Licentiatuppsats). Stockholms universitet.
Licentiatuppsats, Nordin (857 Kb)

8. Gerholm, Verner. (2016). Matematiskt begåvade ungdomars motivation och erfarenheter av utvecklande verksamheter.(Licentiatuppsats). Stockholms universitet.
Licentiatuppsats, Gerholm (1210 Kb)

9. Jons, Lotta. (2017). Trepartssamtal i lärarutbildningen. En studie av nio samtal på en gymnasieövningsskola. Stockholms universitet.
Trepartssamtal i lärarutbildningen (2142 Kb)