1. Persson, Lena (2011). En aktionsforskningsstudie om undervisning
och lärande för hållbar utveckling. (Licentiatuppsats). Stockholms universitet.
Licentiatuppsats, Persson (1172 Kb)

2. Lindahl, Camilla och Molander, B-O (2011). Kemiförsök i en tvåspråkig miljö. Ett samarbetsprojekt mellan en specialskola för döva och hörselskadade och Stockholms universitet om NO-undervisning med skolutvecklingsprogrammet NTA. Stockholms universitet.
Kemiförsök i en tvåspråkig miljö (2275 Kb)

3. Flodin, Veronica (2011). Epistemisk drift: Genbegreppets rörelser i några av forskningens och undervisningens texter i biologi. (Licentiatuppsats). Stockholms universitet.
Sammanfattning licentiatuppsats, Flodin

4. Szabo, Attila. (2013). Matematiska förmågors interaktion och det matematiska
minnets roll vid lösning av matematiska problem. (Licentiatuppsats). Stockholms universitet.
Licentiatuppsats , Szabo (1133 Kb)

5. Fermsjö, Roger. (2015). Rekonstruktion av logaritmer med tallinjer som medierande redskap. (Licentiatuppsats). Stockholms universitet.
Licentiatuppsats , Fermsjö (11403 Kb)

6. Eriksson, Helena. (2015). Rationella tal som tal. Algebraiska symboler och generella modeller som medierande redskap. (Licentiatuppsats). Stockholms universitet.
Licentiatuppsats , Eriksson (1135 Kb)

7. Nordin, Anna-Karin. (2016). Matematiska argument i helklass-diskussioner: En studie av lärares och elevers multimodala kommunikation i matematik i åk 3-5. (Licentiatuppsats). Stockholms universitet.
Licentiatuppsats, Nordin (857 Kb)

8. Gerholm, Verner. (2016). Matematiskt begåvade ungdomars motivation och erfarenheter av utvecklande verksamheter. (Licentiatuppsats). Stockholms universitet.
Licentiatuppsats, Gerholm (1210 Kb)

9. Jons, Lotta. (2017). Trepartssamtal i lärarutbildningen. En studie av nio samtal på en gymnasieövningsskola. Stockholms universitet.
Trepartssamtal i lärarutbildningen (2142 Kb)

10. Seifeddine Ehdwall, Dana (2018). Hur kan lärare stödja andraspråkselever på gymnasiet att lära sig tala kemi ? En ämnesdidaktisk studie. (Licentiatuppsats). Stockholms universitet.
Licentiatuppsats, Seifeddine Ehdwall (1500 Kb)