Instruktioner
 

Aktivitet

Enbart den del av forskarstuderandes verksamhet som ägnas åt utbildning på forskarnivå ska ingå i aktiviteten. Aktiviteten relateras till personlig arbetsinsats i forskarutbildningen där heltid (100 procent) motsvarar 40 timmar/vecka i genomsnitt under halvåret. Uppehåll i studierna anges med 0 procent. Semester ska inte påverka aktivitetsgraden. Vid byte av forskarutbildningsämne ska avbrott läggas in från gamla ämnet.

Om aktiviteten har varierat delar du upp terminen i lämpliga perioder.

Försörjning

Försörjning ska enbart avse den del av forskarstuderandes verksamhet som ägnas åt utbildning på forskarnivå, men summan av försörjningstyperna för en person i ett ämne skall alltid bli 100 procent. Allt som rapporteras med en aktivitet mellan 1–100 procent ska alltid ange försörjning. Observera att uppgifter om undervisning eller institutionstjänstgöring inte ska ingå i redovisningen.

Annan anställning utanför universitetet - AUH

Annan anställning utanför universitetet
(än vid företag) som innebär att utbildning på forskarnivå kan bedrivas inom anställningen.
Exempelvis anställda vid myndigheter, kommuner och landsting eller fackförbund. Även
yrkesverksamma lärare i grund- och gymnasieskolan som studerar inom forskarskolorna
för lärare redovisas här.

Doktorandanställning - DTJ

Anställning som doktorand (f.d. doktorandtjänst) vid ett universitet eller en högskola, oberoende av vem som finansierar anställningen.

Företagsdoktorand - FTG

Företagsdoktorand, dvs. forskarstuderande som är anställd vid ett företag (och får sin lön från företaget) och bedriver utbildning på forskarnivå inom anställningen.
Till företag räknas aktiebolag (inklusive statliga bolag, banker, försäkringsbolag), handelsbolag, kommanditbolag samt enskild firma. Anställning inom högskolan som finansieras av företag redovisas inte här, utan under annan lämplig försörjningsform.

Annan anställning inom universitetet - HTJ

Annan anställning (än som doktorand) inom eget eller annat universitet/högskola (även utländskt lärosäte) som innebär att utbildning på forskarnivå kan bedrivas inom anställningen.

Stipendier med mera - STP:

Stipendium (även utländska).

Utbildningsbidrag - UBB

Utbildningsbidrag

Studiefinansiering saknas - ÖVR

Försörjning saknas eller yrkesverksamhet utan anknytning
till utbildning på forskarnivå. Här redovisas även studiemedel.

Exempel

1: En forskarstuderande som är aktiv i utbildningen på forskarnivå till 70 procent skall ange 100 procent försörjning för den 70 procentiga aktiviteten.
2: En person med anställning som doktorand om 100 procent och som, i enlighet med Högskoleförordningen, undervisar t.ex. 20 procent är således aktiv i utbildningen på forskarnivå till 80 procent, men ska ange försörjningen anställning som doktorand (DTJ) med 100 procent.