Learning Science Through Aesthetic Experience in Elementary School

Den 3 oktober 2008 disputerade Britt Jakobson.

Handledare: professor Per-Olof Wickman, Stockholms universitet.

Opponent: professor Jan Schoultz, Linköpings universitet

Betygsnämnd:
Professor Ingrid Pramling, Göteborgs universitet
Professor Astrid Pettersson, Stockholms universitet
Professor Johan Ehrlen, Stockholms universitet

Avhandlingsprojekt
Avhandlingen behandlar estetikens betydelse för yngre barns (6–10 år)lärande av naturvetenskap. Barns estetiska erfarenheter/upplevelser (experiences) är möjliga att studera genom att analysera barns användning av estetiska värdeomdömen, spontana metaforer och genom att analysera konstnärliga aktiviteter som barn deltar i. En estetisk erfarenhet/upplevelse omfattar samtidigt intellektuella, praktiska, emotionella och estetiska aspekter,vilket är i enlighet med Deweys definition av en "aesthetic experience". Samtliga aspekter är likvärdiga och nödvändiga för att en estetisk erfarenhet ska äga rum.

Avhandlingen baseras på fyra empiriska studier. I de två första undersöks hur barn använder estetiska värdeomdömen samt spontana metaforer när de lär sig naturvetenskap i skolan. De två följande studierna handlar om hur konstnärliga aktiviteter medierar vad barn lär sig i naturvetenskap och vad olika representationsformer har för betydelse för vad barn lär sig.

Avhandlingen har sin teoretiska utgångspunkt i pragmatiska teorier, framför allt Deweys definition av en estetisk erfarenhet/upplevelse och Wittgenstein’s senare arbeten, men också i sociokulturella perspektiv. Resultatet bygger på en analys av s.k. "praktiska epistemologier" – en metod som är utarbetad av Wickman och Östman. Det empiriska materialet består av ljud- och videoinspelningar av yngre barns diskussioner i par eller i små grupper under lektioner i naturvetenskap samt fotografier av barns bilder, skulpturer och dikter.

Resultatet av de empiriska studierna visar hur estetiskt meningsskapande är kontinuerligt med vad barn lär sig i naturvetenskap. Resultatet visar också hur barns estetiska erfarenheter/upplevelser är relaterade till hela aktiviteter och hur de är centrala för den riktning lärandet tar. Estetiska erfarenheter/upplevelser är betydelsefulla för hur och vad barn lär sig estetiskt och normativt i naturvetenskap i skolan. Det har konsekvenser för vad barn lär sig kognitivt, för deras möjlighet att delta i undervisningen och för att lära sig om den naturvetenskapliga genren. Dessutom rekonstrueras och transformeras barns tidigare erfarenheter i mötet med det som är nytt i undervisningen, vilket är en fantasirik process.

Författare:  Britt Jakobson

Sammanfattning avhandling och pdf-fil för nedladdning

Pressmeddelande: Värsta kristallerna och äckliga daggmaskar

Publikationer

Jakobson, B. och Wickman, P-O. (2005). Aesthetic distinction in elementary school science. Paper presenterat på ESERA, Barcelona, Spanien, 2005.

Jakobson, B. och Wickman, P-O. (2006). Aesthetic distinction in elementary school science. Paper presenterat vid University of Illinois, Chicago, 2006.

Jakobson, B. och Wickman, P-O. (2006). Aesthetic distinction in elementary school science. Paper presenterat på NARST, San Francisco, 2006.

Jakobson, B. och Wickman, P-O. (2007). Transformation through language use: Children's spontaneous metaphors in elementary school science. Science and Education, 16, 267-289.

Jakobson, B. och Wickman, P-O. (2008). The roles of aesthetic experience in elementary school science. Research in Science Education, 38, 46-65.

Jakobson, B. och Wickman, P-O. (manuskript a). What difference do art make in science class? A comparative study of elementary school children. Inskickad till International Journal of Science Education.

Jakobson, B. och Wickman, P-O. (manuskript b). Art in science class vs. Science in art class. A comparative study of elementary school children. Inskickad till Education Didactique.

Wickman, P-O, och Jakobson, B. (2002). Vilken roll spelar värden för att lära sig naturvetenskap. Paper presenterat på "Det 7 Nordiske forskersymposiet om undervisning i naturfag i skolen", Kristiansand, 2002.

Wickman, P-O. och Jakobson, B. (2003). Aesthetic experience in science education. Paper presenterat på EARLI, Padova, Italien, 2003.

Wickman, P-O. och Jakobson, B. (2005). Den naturvetenskapliga undervisningens didaktik. Utbildning och Demokrat. Tidskrift för didaktik och utbildningspolitik, 14, 81-100.

Wickman, P-O. och Jakobson, B. (2006). Estetiska lärprocesser i naturvetenskap: Att behandla en förgiftning. I S. Selander (red.) Estetiska lärprocesser.