Modell för individualisering av undervisning

Mina studier av matematikundervisning för vuxna i Kriminalvården har lett fram till en modell för individualisering av undervisning. Modellen synliggör och ger lärare verktyg att hantera viktiga aspekter av individualiseringsprocessen.

Modellen omfattar två sorters verktyg, praktiska- och tankeverktyg. De praktiska verktygen som ingår i modellen är 1) ett test av förkunskaper och 2) en strategi för respons som gör det möjligt att undvika situationer där den studerande hamnar i negativ affekt vid responstillfället. De tankeverktyg som ingår i modellen handlar om 1) att identifiera drivkrafter för studier och 2) att identifiera hur språkliga representationer i uppgiftsformuleringar påverkar de studerandes begreppsförståelse.

Stor variation i förkunskaper

Eftersom undervisning av vuxna innebär speciella utmaningar är det viktigt att studera hur matematikundervisningen kan organiseras så att den ger så bra förutsättningar som möjligt för de studerande att nå sina mål. Vad som särskilt skiljer undervisning av vuxna från undervisning av barn och ungdomar är bland annat en stor variation i förkunskaper och varierande drivkrafter för att återuppta sina studier. Vuxna har också mer negativa känslor för matematik än barn och ungdomar, eftersom många behöver läsa ämnet just för att de har misslyckats tidigare. Mina undersökningar har gjorts i vuxenutbildningen i Kriminalvården, men MIMIA-modellen kan användas av alla som arbetar med individualiserad matematikutbildning för vuxna.

Linda Ahl
Linda Ahl

Fyra fallstudier

Med utgångspunkt i att all undervisning av vuxna i Kriminalvården ska vara individualiserad har jag genomfört fyra fallstudier. Studierna handlar om förkunskaper, motivation, respons och begreppsförståelse i den speciella kontexten fängelseundervisning. Tester, intervjuer, interaktion mellan lärare och studerande och skriftliga lösningar från studerande har analyserats i genomförandet av undersökningarna. De fyra studierna har var och en lett fram till ett verktyg i modellen.