Gerholm, Verner. (2016). Matematiskt begåvade ungdomars motivation och erfarenheter av utvecklande verksamheter. Stockholm: Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, Stockholms universitet. (2016-10-28)

Verner Gerholm Licentiatuppsats (1210 Kb)

Nordin, Anna-Karin. (2016). Matematiska argument i helklass-diskussioner: En studie av lärares och elevers multimodala kommunikation i matematik i åk 3-5. Licentiatavhandling. Stockholm: Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, Stockholms universitet. (2016-09-23)

Licentiatavhandling Anna-Karin Nordin (857 Kb)

Eriksson, Helena. (2015). Rationella tal som tal. Algebraiska symboler och generella modeller som medierande redskap. Licentiatavhandling. Stockholm: Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, Stockholms universitet. (2015-09-03)
 Licentiatavhandling Helena Eriksson (1135 Kb)

Fermsjö, Roger. (2015). Rekonstruktion av logaritmer med tallinjer som medierande redskap. Licentiatavhandling. Stockholm: Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, Stockholms universitet. (2015-01-09)

Licentiatavhandling, Fermsjö

Szabo, Attila. (2013). Matematiska förmågors interaktion och det matematiska
minnets roll vid lösning av matematiska problem.
Licentiatavhandling. Stockholm: Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, Stockholms universitet. (2013-04-02)
 Licentiatavhandling, Szabo (1133 Kb)

Flodin, Veronica. (2011). Epistemisk drift: Genbegreppets rörelser i några av forskningens och undervisningens texter i biologi. Licentiatavhandling. Stockholm: Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, Stockholms universitet. (2011-08-23)
Sammanfattning licentiatavhandling

Persson, Lena. (2011). En aktionsforskningsstudie om undervisning och lärande för hållbar utveckling. Licentiatavhandling. Stockholm: Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, Stockholms universitet. (2011-01-21).
 Sammanfattning licentiatavhandling (1172 Kb)