Jöran Petersson
Jöran Petersson

Vad handlar din avhandling om?

Som nyanländ andraspråkare i Sverige har du i regel haft större delen av din skolgång på ditt förstaspråk och kan kanske matematiken ganska bra. När du som nyanländ andraspråkare i Sverige ska skriva ett matematikprov kan det däremot vara svårt att förstå vad frågan i matematikprovet handlar om. Det som kan göra matematikprovet svårt kan vara vanliga ord som ”hälften”, som ju är en oregelbunden böjning av ordet ”halv”. Har du invandrat i tidiga skolår har du istället haft det mesta av din matematikundervisning på ditt andraspråk. Då finns det en ökad risk att du har hamnat på efterkälken i din kunskapsutveckling i matematik trots att du i årskurs 9 är ganska duktig i svenska.

Hur har du gjort studien?

Jag har samlat in elevers resultat och lösningar på matematikprov i årskurs 9. I avhandlingens del 1 har jag som data använt det slumpvisa stickprov, som PRIM-gruppen vid Stockholms universitet använder för att analysera elevsvaren. I avhandlingens del 2 har jag konstruerat ett prov som liknar kortsvarsdelen på det nationella provet. I avhandlingens del 2 har jag också använt en enkät för att fråga eleverna om vilken årskurs, som var deras första skolår i Sverige.

Vad är studiens viktigaste resultat?

Det är att nyanlända och tidigt anlända möter olika svårigheter under matematikprov. När vi tittar på endast provresultaten ser vi ibland bara små skillnader mellan nyanlända och tidigt anlända andraspråkare. Om vi istället tittar på hur de har löst provuppgiften, så finns det tydliga skillnader. När jag jämförde tidigt anlända med nyanlända, så fann jag att nyanlända har större andel av följande lösningar: Korrekta lösningar, ofullständiga men matematiskt korrekt påbörjade lösningar samt även blanka svar. Däremot har nyanlända lägre andel matematiska felaktighetet än tidigt anlända.

Något annat som du vill lyfta fram? Var det t.ex. något som förvånade dig med resultaten?

En sak som förvånade mig var att tidigt invandrade elever i genomsnitt hade ganska svårt för bråkräkning. Goda kunskaper i bråkräkning är viktigt för att lära sig algebra och en följd av avhandlingens resultat är att vi i skolan bör vara noga med att även tidigt invandrade elever får en god kunskapsutveckling i matematik, då det annars kan bli mycket svårt att hinna ifatt innan grundskolan tar slut.