En del i denna satsning är att stärka förutsättningarna för elevers lärande genom att ge lärare möjlighet till forskarstudier med en ämnesdidaktisk inriktning. Syftet är att utifrån ett lärarperspektiv stimulera lärare att genom egen forskning bidra med forskningsbaserad kunskap som kan ligga till grund för att utveckla undervisningen.

Studierektor för forskarskolan
Lektor Eva Norén: eva.noren@mnd.su.se,tel: 08 1207 66 29

Ledare för forskarskolan
Professor Per-Olof Wickman: per-olof.wickman@mnd.su.se, tel: 08 1207 65 91

Beskrivning av forskarskolan

Forskarskolan erbjuder skolväsendets lärare utbildning på forskarnivå omfattande en licentiatexamen i ämnesdidaktik (120 hp).

Institutioner och centra vid Stockholms universitet som samarbetar kring denna forskarskola är:

Forskarstudierna genomförs inom ramen för lärarens anställning i kommunen eller friskolan, under den tid som studierna pågår. Forskarutbildningen sker på 50 % (halvfart) vilket innebär att studierna pågår under fyra år. 50% av tiden arbetar läraren i skolan. Lärarens tid tas ibland i anspråk av central förvaltnings för utvecklingsinsatser i kommunens skolor eller en enskild skola.

Beroende på forskningens inriktning antas läraren till ett lämpligt forskarutbildningsämne vid en av universitetets institutioner som är knutna till forskarskolan.

Att söka till forskarskolan

Forskarskolan utlyses regelbundet under förutsättning att kommunerna avsatt medel för detta. Tre nya studenter har tagits in ht 2018. Information om hur ansökan går till finns på respektive kommuns hemsida. Vänd dig till din kommun för att ta reda på om de avsatt medel till forskarskolan i nästa omgång.

Behörighet

Grundläggande och särskild behörighet finns beskriven i respektive ämnes allmänna utbildningsplan. Den allmänna utbildningsplanen finns på respektive institutions webbsidor för forskarutbildning. Se respektive institution ovan och sök på forskarutbildning.

Utbildningens upplägg

Seminarier: Forskarskolan erbjuder textseminarier med ämnesdidaktisk inriktning, komparativa ämnesdidaktiska seminarier och doktorandseminarier på heminstitutionerna.

Kurser:
Första terminen ges en introduktion till forskarstudier, bibliotekskunskap och litteratursökning. Den ämnesdidaktiska introduktionskursen ges på Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND) i samarbete med Institutionerna för språkdidaktik(ISD), Data- och systemvetenskap (DSV), Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (HSD) samt Engelska institutionen (ENG).

Den komparativa kursen i ämnesdidaktik pågår under hela utbildningen, med start under den första terminen.

Andra terminen ges Forskningsmetodisk introduktion i ämnesdidaktik (7,5 hp) vilken motsvarar den obligatoriska kursen Kvalitativ metod (7,5 hp) inom forskarskolan.
Kursen Kvantitativ metod (7,5 hp) ges under den andra halvan av terminen.
 

Obligatoriska gemensamma kurser om 7,5 hp var:

•   Ämnesdidaktisk introduktionskurs
•   Komparativ ämnesdidaktik

Obligatoriska kurser om 7,5 hp som läses vid lämplig institution:
•    Kvalitativ metod/ Praktikutvecklande forskningsansatser 7,5 hp
•    Kvantitativ metod 7,5 hp
•    Vetenskapsteori och forskningsetik 7,5 hp
•    Ämnesfördjupande kurs 7,5 hp

Licentiander som är antagna till utbildningen

Jonas Asplund Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (HSD) preliminär titel: Komposition, interaktion, identifikation: Musikens och lärandets digitala, mentala och fysiska rum

Laura Caligari Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND) prel titel: Andraspråkselever, textuppgifter i matematik och bedömning

Cristina Jarl (ISD):

Ann Ohlsson, Institutionen för svenska och flerspråkighet (SVE FLER). Licentiatuppsats (preliminär titel): Elevers meningsskapande om vetenskaplig text.

Johannes Berggren, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND). Licentiatuppsats (preliminär titel): Metaforer som tankeverktyg i matematikundervisningen för årskurs 1–3.

Sara Planting-Bergloo, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND). Licentiatuppsats (preliminär titel): Nyanlända elevers lärande i naturvetenskap i ordinarie klasser på gymnasiet.

Kerstin Hudner Sidén, Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik. Licentiatuppsats (preliminär titel): ”Lärande genom argumentation och debatt i gymnasiets samhällsundervisning”

Jörgen Stridh, Institutionen för pedagogik och didaktik (IPD)
Licentiatuppsats (preliminär titel): "Gymnasielevers uppfattningar kring ekonomiska begrepp"

Cecilia Sträng, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
Licentiatuppsats, MND (preliminär titel): ”Matematiklärare i kollegial utvecklingsprocess”

Malin Lavett Lagerström, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND)

Jonna Wiblom, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND)

Henning Bengtsson, Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (HSD).

Torben Freytag, Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (HSD).

Hans Ytterberg, Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (HSD).

Anna Wallin, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND)

Laila Riesten,Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND)

Sebastian Andersson, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND)

Martin Nyman, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND)

Anette Resare Jansson,  Engelska instistutionen (ENG)

Mattias Björklund, Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (HSD).

Björn Kindenberg, Institutionen för språkdidaktik (ISD)

 

Licentiater från forskarskolan som är klara med utbildningen

Tammi Nadel, Institutionen för språkdidaktik (ISD)
Att se den andre: texten eller världen? Interaktion mellan gymnasieelever och en kenyansk novell

Jenny Frohagen, Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (HSD).
Såga rakt och tillverka uttryck - en studie av hantverkskunnandet i slöjdämnet
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1015111

Jessica Berggren Engelska institutionen
Learning from giving feedback: insights from EFL writing classrooms in a Swedish lower secondary school.
http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2%3A679555&dswid=-9976

Verner Gerholm, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik. Licentiatuppsats: ”Matematiskt begåvade ungdomars motivation och erfarenheter av utvecklande verksamheter”

Ann-Sofie Jägerskog Psykologiska institutionen
Pictures and a thousand words - learning psychology through visual illustrations and testing
www.diva-portal.org/smash/get/diva2:883530/FULLTEXT02.pdf<http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:883530/FULLTEXT02.pdf>

Eva Lindqvist, Institutionen för språkdidaktik
Licentiatuppsats (preliminär titel): ”Flerspråkiga elevers ämnesspråk I samhällskunskap och slöjd”

Anna-Karin Nordin, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND)
Licentiatuppsats: "En studie av lärares och elevers multimodala kommunikation i matematik i åk 3-5".

Annika Nylén, Institutionen för språkdidaktik
Grammatisk kompetens och kommunikativ språkundervisning
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?aq2=%5B%5B%5D%5D&c=1&af=%5B%5D&searchType=SIMPLE&query=grammatisk+kompetens+och+kommunikativ+spr%C3%A5kundervisning&language=sv&pid=diva2%3A807692&aq=%5B%5B%5D%5D&sf=all&aqe=%5B%5D&sortOrder=author_sort_asc&onlyFullText=false&noOfRows=50&dswid=-1331
 

Anna-Maija Mantere Norberg, Institutionen för språkdidaktik
Undervisning och bedömning i svenska på högstadiet. Elever i årskurs 7 skriver saga och recension. http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:857762/FULLTEXT01.pdf