Vid universitetet samverkar Personalavdelningen, Tekniska avdelningen och Studentavdelningen med de fackliga organisationerna, huvudskyddsombuden och Studentkåren i övergripande arbetsmiljöfrågor.
Arbetsmiljö och hälsa vid Stockholms universitet

Prefekten vid MND ansvarar för att arbetsmilöarbetet planeras och organiseras systematiskt på institutionen. Arbetsmiljöfrågor är delegerade till närmaste chef för respektive avdelning/grupp.

Krisplan

Krisplanens syfte är att ge handledning i agerande vid krissituationer där det oftast också handlar om tidspress.

Jämställdhet och likabehandling

Alla studenter och medarbetare vid Stockholms universitet ska behandlas lika och bemötas med respekt oavsett ålder, könstillhörighet, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.

Kerstin Olander är likabehandlingsansvarig på institutionen (för studenter).
Här hittar du information om hur du som anställd ska agera om du kontaktas av en student:

Auli Arvola Orlander är jämställdhetsansvarig på institutionen (för personal)

 

Om anställd eller student förolyckas eller avlider

 

Arbetsmiljöombud

Arrheniuslaboratorierna hus E och hus P (Svante Arrhenius väg 20 A)

Skyddsombud vid Stockholms universitet

Brandskydd

En pärm med brandskyddsinformation finns i kopieringsrummet på plan 4.

Företagshälsovård

Universitetets företagshälsovård är Feel good.
Universitetets företagshälsovård