Brand   Dödsfall   Hisslarm   Hot   Sjukdomsfall/olycka   Skadegörelse och sabotage

Att kontakta vid kris
 

1. Vid akut fara ring alltid SOS-alarm tel: 112 och uppge adressen Svante Arrhenius väg 20 D (ingången bakom huset vid Vivi Täckholmsalen)

2. Ring Sektionen för säkerhet på SU tel: 08-16 22 16 eller
bevakningsbolag/väktare 08-16 42 00 (reservnummer telefon 08-15 42 00).

3. Ring krisgruppen vid MND.

I första hand:

Tony Hansson, prefekt
Telefon arbete: 08-5537 8645
Mobilnr: 079-0607851

Eva Norén, stf prefekt
Telefon arbete: 08-120 766 29
Mobilnr: 070-566 5705

Christine Uhrlander, administrativ chef
Telefon arbete: 08-1207 6641
Mobilnr: 076-696 40 65


I andra hand:

Samuel Sollerman, föreståndare PRIM
Telefon arbete: 08-1207 6633
Mobilnr: 0705-253938

Susanne Ekström, studierektor ma-avd
Telefon arbete: 08-1207 6599
Mobilnr: 070-130 6953

Auli Arvola Orlander, studirektor nv-avd
Telefon arbete: 08-1207 6596
Mobilnr: 070-735 51 14

Eva Norén, studierektor forskarutbildningen
Telefon arbete: 08-1207 6629
Mobilnr: 070-566 5705

Jenny Olander, föreståndare KRC
Telefon arbete: 08-1207 6549
Mobilnr: 0736-782846

 

Brand

  • Rädda först dem som är i uppenbar fara, t ex . personer som inte kan ta vara på sig själva, behöver hjälp, skadade, chockade eller personer i panik.
  • Larma: Aktivera brandlarmet om det inte redan ljuder. Knappar finns i korridorer och trapphus. Ring SOS Alarm 112 och begär ”brandkåren”. Var beredd att svara på var det brinner, gatuadress, vad som hänt och vilket telefonnummer du ringer ifrån. OBS! uppge adressen Svante Arrhenius väg 20 D (ingången bakom huset vid Vivi Täckholmsalen) om det gäller vårt hus.
  • Varna personer i din omgivning. Ropa att det brinner. Avsök lokaler och assistera utrymningen av byggnaden i samarbete med din utrymningsledare om det inte sätter den egna säkerheten i fara.(Toaletter och bullriga lokaler är exempel på utrymmen där man kanske inte uppmärksammat utrymningslarmet.)
  • Släck vid mindre incidenter och där man direkt i närområdet kan se att det är en begränsad brand kan man agera aktivt. Släck branden om du bedömer det som möjligt med de handbrandsläckare som finns i lokalen. När röken lägger sig i taket ska ni lämna platsen omedelbart och utrymma!
  • Utrym byggnaden. Följ nödutgångsskyltar - det finns alltid två alternativa vägar ut. Observera utrymningsledarens instruktioner. Ta dig omedelbart till återsamlingsplatsen (för hus E: gräsmattan söder om G-salen, för hus P: gräsmattan nordost om Vivi Täckholmsalen) och stanna där tillsammans med dina arbetskamrater tills din utrymningsledare meddelar annat.

 

Dödsfall

 

Hisslarm

  • I samtliga hissar i Frescati finns nödsignalknapp, kopplad till Akademiska Hus. Vissa hissar har även larmtelefon kopplad till olika bevakningsbolag. Om du fastnar i hissen följ anvisningarna enligt anslaget i hissen. OBS! Nödknappen måste hållas intryckt minst 45 sekunder. Befinner du dig utanför hissen och larmet ljuder, kontrollera om någon sitter fast i hissen. Om så är fallet kontakta Akademiska Hus på 020-55 20 00. Informera snarast väktare, prefekt/chef och Sektionen för säkerhet.

Hot

 

Sjukdomsfall eller olycka

 

Skadegörelse och sabotage

  • Ring SOS Alarm 112 till polisen om brottet pågår. Uppge adressen Svante Arrhenius väg 20 D (ingången bakom huset vid Vivi Täckholmsalen).
  • Ring Sektionen för säkerhet tel: 08-16 22 16
    eller väktare tel: 08-16 42 00 eller 08-15 42 00
  • Kontakta någon i MNDs krisgrupp

 

Läs mer: