Prefekten vid MND ansvarar för att arbetsmiljöarbetet planeras och organiseras systematiskt på institutionen och fördelar arbetsuppgifterna inom arbetsmiljö och lika villkor. Den aktuella arbetsfördelningen anges i:

OBS! Kompletterande prefektbeslut med anledning av att Christine Uhrlander tillträtt som administrativ chef:

 

 

Nedan hittar du information om:

 

Arbetsmiljöberedningen (AB)

AB:s uppgift är att behandla frågor som avser arbetsmiljön vid institutionen, omfattande såväl psykosocial som fysisk arbetsmiljö. Ordförande är Christine Uhrlander

Arbetsmiljöombud

 

Företagshälsovård

Universitetets företagshälsovård är Feelgood.

Krisplan

Krisplanens syfte är att ge handledning i agerande vid krissituationer där det oftast också handlar om tidspress. Krisplanen tar upp vad du gör vid: akut fara, brand, dödsfall, hisslarm, hot, sjukdomsfall, skadegörelse och sabotage.

En pärm med brandskyddsinformation finns i kopieringsrummet på plan 4.

 

Jämställdhet och likabehandling

Alla studenter och medarbetare vid Stockholms universitet ska behandlas lika och bemötas med respekt oavsett ålder, könstillhörighet, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.

Lotta Billing är jämställdhetsansvarig på institutionen för personal.

 

Kristina Norhammar är likabehandlingsansvarig på institutionen för studenter.
Här hittar du information om hur du som anställd ska agera om du kontaktas av en student:

 

Miljö- och hållbarhetsarbete

Institutionen har ett speciellt ansvar att ”leva som man lär” då vi i vår verksamhet utbildar lärare som kommer att vara förebilder för sina elever och som inom sin profession kommer att undervisa om miljöfrågor och långsiktigt hållbar utveckling i samhället. Institutionen ska bedriva ett internt miljöarbete som leder till att vi aktivt medverkar till en bättre miljö och en hållbar utveckling.

Policy för miljömedvetna inköp och resor kommer att läggas upp inom kort.

Läs reseberättelsen om när Kristin Persson, doktorand MND tog tåget till ESERA i Bologna:


Miljöwebben

Besök gärna Stockholms universitets miljöwebb:

 

 

TILL TOPPEN AV SIDAN