Ansvar:

Prefekten ansvarar för anskaffning, utveckling och underhåll av it-tjänster vid institutionen.

Datasystemansvarig ansvarar att följa rutinerna i utvecklings- och förvaltningsarbete samt driftuppdrag. Ansvar för efterlevnad gäller även då annan intern eller extern part anlitas för uppdraget. Utförande parts ansvar ska i förekommande fall regleras i ett s.k. servicenivåavtal.

Verksamma vid institutionen ska följa rutinerna.

Uppdateringar av rutiner

Datasystemansvarig ansvarar för att rutinerna kontinuerligt uppdateras och att underliggande stöddokument fastställs.

 

Rutin för ändring i driftmiljö

Övergångsplanering och stöd

Planering om övergång till nytt IT-system ska genomföras av relevanta aktörer som ska nyttja systemet, datasystemansvarig och om relevant administrativ chef.

I övergång till ny drift ska stöd kunna ges från datasystemansvarige vid institutionen.

 

Övergångshantering

Fokuserar på att hantera att information inte förloras och att konfigurationer blir korrekta under övergång. Dessa element ska överses av datasystemansvarige.  

  • Identifikation av vilken information flyttas mellan system.
  • Identifikation av vilka konfigurationer som ska kunna hanteras av nytt system.
  • Planering av hur data flyttas korrekt utan förlust sker av datasystemansvarig.
  • När förändringar är tvingade av nya systemet ska dessa kunna hanteras och informeras om av datasystemansvarig.

Testning

Testning av nya systemet ska ske innan det går i drift.

Släpp av nytt system

När systemet släpps för användare bestäms i diskussion mellan påverkade aktörer och datasystemansvarige.

Utvärdering av nytt driftsystem

Utvärdering av nytt system ska ske efter en viss tidsperiod, högst en månad, efter att systemet tagits i drift.

Driftstöd

Driftstöd sker av korrekt stödfunktion för det specifika systemet.