Rutin för användning av priviligierade verktygsprogram och priviligierad åtkomst ska ses över årligen.
Med priviligierad åtkomst avses åtkomst som kan ha förmåga att kringgå säkerhetsåtgärder.

Ansvar

Datasystemansvarig ska årligen se över priviligierad åtkomst samt se över roller där priviligierad åtkomst finns.

Ifall användare med någon form av priviligierad åtkomst byter roll ska rättigheter omedelbart ändras.