Kursplaner

Nya kursplaner och revideringar av kursplaner inom grundutbildningen passerar ett flertal grupper och beredningar innan de fastställs. Denna beskrivning gäller kursplaner på grundnivå och avancerad nivå. Kursplaner för forskarutbildningen hanteras på annat sätt.

 1. Ny kurs/revidering av befintlig kurs initieras av enskild lärare/IS/utbildningsberedningen/forskarkollegiet/arbetsenheten
  Kursen diskuteras med studierektor, som uppdrar åt lärare att utforma eller revidera kursplanen enligt fastställd mall. Nya kurser ges en unik kurskod av utbildningsadministratör Helena Sternhoff.
  Mall för kursplaner på MND 2021 (198 Kb)
  Kursplanen, samt vid nya kurser utkast till litteraturlista, skickas till kursplanegruppens sekreterare, Helena Sternhoff senast en vecka innan kursplanegruppens möte, se kalendariet. Ett missiv ska bifogas med en kort förklarande text med motivering till behov av ny kurs eller vad revideringen består av. För missivet använder du fakultetens mall för missiv och fyller i tillämpliga delar. Gå in på länken nedan, längst ned på sidan hittar du ”Bifogade filer”, leta dig fram till PDF-filen: Missivmall - kursplan
  •   Naturvetenskapliga fakultetens samlingssida
  För kursplaneändringar bör du även, för kursplanegruppen granskning, bifoga en fil där du markerat både utgående formuleringar (genomstrykning) och nya formuleringar (färgmarkerat). För kurser inom program skickas kopia även till programansvarig, som ansvarar för att det diskuteras i programrådet.
 2. Kursplanegruppens sekreterare kallar kursplanegruppen till möte.
 3. Kursplanegruppen kallar vid behov representant för dem som utarbetat kursplanen till sitt sammanträde för klargöranden.
 4. I de fall kursplaneförslaget måste justeras skickas kursplanen tillbaka till dem som utformat kursplanen. Kursplanegruppens sekreterare överlämnar annars SISU-inlagt utkast till kursplan till Utbildningsberedningens (UB) ordförande.
 5. Efter behandling i UB återgår missiv och kursplan för eventuella ändringar till kursplanegruppens sekreterare. Denna utför eventuella ändringar, sammanställer de av UB godkända kursplaneförslagen samt missiven och skickar dessa till områdeskansliet. Kopia ska gå till dem som utformat kursplanen. 
 6. Områdeskansliet avgör vilka kursplaner som ska behandlas av LUS innan de alla tas upp i Grundutbildningsberedningen (GB).Efter beslut i GB kontrollerar områdeskansliet att kursplanen är komplett och ”inrättar” den i SISU. Den inrättade kursplanen skickas sedan till kursplanegruppens sekreterare som i sin tur vidarebefordrar kursplanen till registrator för arkivering samt till informatör och ansvarig lärare för kännedom. Kursplanegruppens sekreterare uppdaterar också informationen om Senast fastställda kursplan i ”Kurslista MND fr o m 2019”.

 
Vid ny kursplan

 1. Skriv i kursplanemallen.
 2. Följ instruktionerna i mallen. Ta bort det som inte gäller.
 3. Välj mellan de standardformuleringar som finns.
 4. Innehåll och förväntade studieresultat måste vara kongruenta och så specifika som möjligt.
 5. Förväntade studieresultat måste vara mätbara och hänga ihop med valda examinationsformer.
 6. Förväntade studieresultat att ”genomföra undervisning” kan endast förekomma i kurser med VFU. Fältstudier räknas inte som VFU.
 7. Undervisningsformer – någon eller några måste vara frivilliga, oftast föreläsningar.
 8. Kursplanen, samt vid nya kurser utkast till litteraturlista, skickas till kursplanegruppens sekreterare, Helena Sternhoff.


Vid revidering av kursplan

 1. Hämta kursplanen från SISU, omforma till word-dokument. SISU
 2. Markera gammal text som ska tas bort som genomstruken.
 3. Markera ny text med annan färg.

 
Litteraturlistor

 1. Litteraturlistor ska vara fastställda senast två månader före den kursstart de ska gälla.
 2. Litteraturlistor, såväl nya som reviderade, skickas till kursplanegruppens sekreterare, Helena Sternhoff.
 3. Kursplanegruppens sekreterare ser över formalian i i litteraturlistan och överlämnar den därefter listan till  UB:s ordförande Auli Arvola Orlander.
 4. Litteraturlistan sänds ut till UB i samband med kallelse till sammanträde.
 5. Efter UB:s sammanträde förs slutgiltiga ändringar in i litteraturlistan som sedan sänds för kännedom till ansvarig lärare och kursplanegruppens sekreterare samt vidarebefordrar listan till registrator för arkivering samt informatör för webbpublicering. Kursplanegruppens sekreterare uppdaterar också informationen om Senast fastställda litteraturlista i ”Kurslista MND fr o m 2019”.

Här hittar du fastställda litteraturlistor för kurser som ges vid MND:

 
Vid ny/revidering av litteraturlista

 1. Skriv i litteraturlistemallen: MALL för litteraturlista, fastställd 2021-05-19. (155 Kb)
 2. I överskriften ska finnas information om kursens namn, antal poäng och kurskod om detta finns. Namnet skall stämma överens med kursplanen. Använd mallens huvud.
 3. Om litteraturlistan ska gälla för mer än en kurs (t ex ordinarie samt ULV-variant) ange båda kurskoderna.
 4. Använd mallens rubriker på olika kategorier av litteratur.
 5. Referenslitteratur tas inte upp i litteraturlistan utan läggs i studiehandledningen.
 6. Följ exemplen i mallen noggrant, även kommatecken och punkter.
 7. Markera gammal text som ska tas bort som genomstruken.
 8. Markera ny text med annan färg.