Innehåll
1.       Inköp av IT-produkter
1.1     Inköp och driftsättning av datorer
1.2.    Inköp av mjukvara
1.2.1. Installation av mjukvara
1.3     Inköp av datortillbehör
2.       Inköp av övriga artiklar
3.       Utrangering av utrustning och inventarier

1. Inköp av IT-produkter

Varje nyanskaffning av dator/program/tillbehör bör vägas mot behov hos användaren. En kortfattad motivering för inköp bifogas inköpsönskemål som skickas till IT-ansvarig (mikael.kallman@mnd.su.se och marcus.rostamkhani@mnd.su.se) på institutionen. Skall inköp bekostas av projektmedel bifogas även godkännande från projektansvarig (dvs. attestansvarig för projektmedlen).


1.1 Inköp och driftsättning av datorer

Som regel köps av IT-avdelningen rekommenderade datorer (arbetsplatsdatorer) in. För inköp av andra datorer skall användaren själv lämna motivering och underlag för inköp. Eventuellt kostnadstillägg för utökad garanti ska inräknas i kostnaden. All tilläggsutrustning ska specificeras. Kontakta institutionens IT-ansvariga (mikael.kallman@mnd.su.se och marcus.rostamkhani@mnd.su.se) för information vilken utrustning som finns tillgänglig för inköp.
Alla inköp och leveranser skall gå genom institutionens IT-ansvariga. Önskemål om inköp av datorer och tillhörande utrustning skickas till it@mnd.su.se.  För arbetsplatsdatorer sköter IT-ansvariga även driftsättning av datorerna. För andra datorer får användaren själv sköta driftsättning och ansvara för datorns funktion.


1.2. Inköp av mjukvara+

Vid inköp av datorprogram kontaktas IT-ansvarig som kan lämna information över vilka standardprogram som finns tillgängliga för inköp (via avtal med Uppsala server/Uppsala Universitet) och för vilka det krävs ett nytt avtal. Inköp av standardprogram betalas av institutionen medan inköp av specialprogram belastar forskaren själv. Därav behövs alltid godkännande från projektansvarig vid inköp av specialprogram. IT-ansvarig är ansvarig för att godkänna inköp av program som belastar institutionen. Ifall du är osäker på vad som räknas som standardprogram kontakta IT-ansvarig (mikael.kallman@mnd.su.se och marcus.rostamkhani@mnd.su.se).

1.2.1. Installation av mjukvara

Installation av standardprogram kan göras av användaren själv via Software Center för PC eller via Self Service för Mac. Kontakta IT-ansvarig om du behöver hjälp. Installation av specialprogram sköts på Mac av användaren själv och för Windows av administratör (användare eller helpdesk). Användaren själv är ansvarig för funktion av specialprogramvara.

1.3  Inköp av datortillbehör

Önskemål om inköp av datortillbehör skickas till it@mnd.su.se.

2. Inköp av övriga artiklar

För inköp av kontorsvaror, varor till pentry, städ- och hygienartiklar, teknisk utrustning, möbler och inventarier, belysning, ergonomiska hjälpmedel, litteratur, undervisningsmaterial  m m, skickas önskemål till order@mnd.su.se.
För inköp av artiklar till undervisning, forskning och litteratur skall beställning godkännas av närmsta chef eller projektansvarig (dvs attestansvarig för projektmedlen).
Betr önskemål om inköp av förtäring/livsmedel kontaktas Olga Fodérus (olga.foderus@mnd.su.se alt ankn 6553).

3. Utrustning och inventarier som ersätts eller utrangeras

För omhändertagande av utrustning och inventarier som ersätts eller utrangeras ska institutionstekniker kontaktas (mikael.kallman@mnd.su.se).