Forskarskolan är inom ämnet pedagogik och sträcker sig över fem år och inkluderar nio doktorandtjänster.

Det övergripande temat för forskarskolan är kunskapsmätningar i ett nationellt och internationellt perspektiv. Detta omfattar såväl nationella prov i exempelvis matematik och svenska, betyg i skolämnen som de stora internationellt organiserade kunskapsmätningarna PISA, TIMSS, PIRLS och ICCS.

Forskning om kunskapsmätningar är ett brett fält och inbegriper olika områden såsom konstruktion av prov, klassisk och modern mätteori, frågor om reliabilitet och validitet, sekundäranalys av kunskapsresultat omfattande analyser av skillnader mellan elever, skolor, kommuner och länder, och mer övergripande analyser av vidare effekter av kunskapsmätningar på individuell och aggregerad nivå. Det är dessa områden som ska utforskas i forskarskolan. De tre ingående forskningsmiljöerna bidrar med olika och kompletterande kompetenser till forskarskolans mångdimensionella profil.