Samuel Sollerman
Samuel Sollerman

Projektet är på fyra år och syftar till att effektivisera processen för utprövning av matematikuppgifter till datorbaserade kunskapsprov. Betydelsen av kunskapsprov som ett sätt att mäta individers kunskaper ökar i samhället. Resultaten presenteras och debatteras i ökande omfattning i media och används som underlag av beslutsfattare. Flera stora kunskapsprov genomförs kontinuerligt, såsom högskoleprovet och de nationella proven i skolan samt de internationella kunskapsmätningarna PISA och TIMSS. Utvecklingen går nu ifrån traditionella prov (på papper) mot datorbaserade prov.

Astrid Pettersson
Astrid Pettersson

Vid konstruktionen av ett kunskapsprov väljs de uppgifter som ska ingå ut enligt metoder för att säkerställa en hög validitet och reliabilitet. Innan en uppgift kan bli aktuell för att ingå i ett prov behöver den utprövas och egenskaper såsom svårighetsgrad bestämmas. Med tillgång till en uppgiftsbank av noggrant utprövade uppgifter kan provkonstruktionen göras effektivare och säkrare, det är lättare att konstruera prov som har en given svårighetsnivå samt att göra proven jämförbara över tid. För de storskaliga kunskapsmätningarna är processen för utprövning av uppgifter särskilt tidskrävande och kostsam.

Projektet syftar till att effektivisera processen för utprövning genom att utveckla nya statistiska metoder som drar nytta av de speciella förutsättningar som datoriseringen skapar, skapa fritt tillgänglig mjukvara för att underlätta framtida användning och spridning av metodiken samt implementera och förfina metoderna i samband med digitalisering av de nationella proven.