Antibiotikaresistens. Global uppvärmning. Insektsdöd. Vaccinationsmotstånd. Det är uppenbart att vi står inför stora samhällsutmaningar som kräver kunskaper och handlingskompetens för att skapa förutsättningar för ett hållbart samhälle. Åtgärder krävs på många nivåer i samhället och här är utbildning av avgörande betydelse. Kunskaper inom matematik och naturvetenskap kan bidra med viktiga och centrala insikter för att kunna möta dessa utmaningar på ett initierat sätt. Flera av dessa
utmaningar och frågor engagerar unga av idag, men samtidigt har skolämnena matematik och NO svårt att engagera elever, dessutom är lärarbristen i ämnena stor.

En nyckel för lärare och därmed lärarutbildning i matematik/NO blir därför att kunna göra ämnena relevanta, dels i relation till nutida och framtida samhällsutmaningar, dels i relation till elevgrupper som idag upplever att ämnena inte är ”för dem”. Detta kräver en forskningsbas för lärarutbildningen bestående av didaktiska modeller som på ett nyanserat sätt tar hänsyn till matematikens och naturvetenskapens möjligheter och begränsningar.

Forskarskolan omfattar nio doktorander och organiseras i samverkan mellan Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, Stockholms universitet (SU), Institutionen för Naturvetenskap, Matematik och Samhälle, Malmö universitet (MAU) och Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet (UU).

Kärnverksamheten i forskarskolans program består i att pröva och utveckla didaktiska modeller som kan stärka lärarutbildares kunskapsbas och professionsutveckling, för relevansgörande av matematik och naturvetenskapliga ämnen.

Platserna i forskarskolan kommer annonseras nationellt och internationellt i syfte att rekrytera en bredd av möjliga doktorander. Doktoranderna kommer ha sin placering vid något av de tre deltagande lärosätena.

Kärnan i utbildningen består av obligatoriska forskarutbildningskurser om
40 hp. I dessa ingår: Matematiken och naturvetenskapsdidaktik för social rättvis (7,5 hp), In/exkludering i matematik- och naturvetenskapsundervisning (7,5 hp) samt en metodkurs inriktad mot kritisk och deltagande forskning och kurser som fokuserar forskningsetik och lärar/forskarsamarbete.