Karim Hamza
Karim Hamza

Boken har tre delar. I den första delen behandlas teoretiska perspektiv på skolutveckling och i den andra belyses skolutveckling i olika skolformer och stadier. I den sista delen ges praktiska exempel på skolutveckling och kvalitetsarbete.

Utvecklingsarbete på gymnasieskolans teoretiska program

- Vårt kapitel finns i del 2 och handlar om utvecklingsarbete pä gymnasieskolans teoretiska program, berättar Karim och fortsätter: I kapitlet betonar vi det som vi har valt att kalla för lärarnas ”lågintensiva” utvecklingsarbete

Per Anderhag
Per Anderhag

- Vi ville särskilt lyfta upp all den utveckling som sker genom att lärare gör det som de normalt gör, planerar, genomför och reflekterar över sin undervisning, säger Per. Det är ett arbete som ibland riskerar att glömmas bort när skolor och förvaltningar satsar på mer formella projekt. Här ville vi visa hur detta ”lågintensiva” utvecklingsarbete på olika sätt kan knytas ihop med den typen av mer formella satsningar.

Utvecklingsarbete i grundskolans årskurser F-9

Förutom Per och Karim vid MND, bidrar från Stockholms universitet professor Inger Eriksson vid Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (HSD) med ett kapitel om utvecklingsarbete i grundskolans årskurser F-9.
Boken riktar sig till lärarstudenter och rektorer på lärar- och rektorsutbildning, men också till verksamma lärare och rektorer som vill fördjupa eller bredda sina kunskaper om skolutveckling och hitta inspiration i sitt eget skolutvecklingsarbete.

Läs mer om boken på förlaget Gleerups: