Kort presentation Tony Hansson

Professor och biträdande studierektor på Fysikum, SU.

Tony Hansson

Min nuvarande hemvist är Avdelningen för kemisk fysik på Fysikum.  Där är jag avdelningsansvarig och i min forskning huvudsakligen verksam i vårt laboratorium för ultrasnabb  laserspektroskopi - med ultrasnabb avses här tidskalor från pikosekunder ner till femtosekunder - men vi gör även experiment vid internationella synkrotronljusanläggningar.

I min forskning undersöker jag grundläggande katalytiska mekanismer för omvandling av koldioxid till bränslen och andra högvärda kolväten samt rening av rökgas vid förbränning av biomassa. Ett annat intresseområde är aktiv kontroll av molekylär kvantdynamik med hjälp av intensivt laserljus. Där är styrning av sönderdelningen av syremolkyler till olika sluttillstånd efter absorption av ljus i Schumann-Runge-bandet, vårt huvudsakliga skydd i atmosfären mot en stor del skadlig UV-strålning från solen, något vi just nu jobbar med.

Som biträdande studierektor på Fysikum och tidigare har jag under många år haft särskilt ansvar för lärarutbildningen, samt varit representant för fysikämnet i NV-områdets lärarutbildningsberedning, LUS, sedan den skapades. Inom ramen för studierektorsuppdraget har jag haft en rad  uppgifter som NV/SU-representant, bland annat: Ordf. för Teknikum vid LHS/SU, ledamot i regionala VFU-rådet i Stockholm samt ledamot i Kompetensförsörjningsutskottet vid SU. För närvarande är jag också Fysikums representant i programrådet för ämneslärarprogrammet inriktning MaNvTk.