De svenska resultaten är nu tillbaka på samma nivå som 2006. På MND finns forskarna som ansvarar för matematiken i Pisa i Sverige. De konstaterar att kunskapsresultaten i matematik i Pisa 2018 pekar i rätt riktning. Matematikresultaten i Pisa i Sverige har dessutom en utveckling som pekar på att förbättringarna gäller jämnt över prestationsskalan.

Såväl de lägst presterande eleverna som de högst presterande eleverna har presterat högre resultat i matematik. Samma utveckling ses inte i läsförståelse där prestationsskillnader snarare beror på högre resultat på högpresterande eller i naturvetenskap där de med lägst resultat står för den största prestationsökningen. Forskarna konstaterar även att om man ska dra slutsatser utifrån resultaten i Pisa så är det är viktigt att sätta sig in i vad som prövas Pisa och hur det prövas.

En beskrivning av innehållet i Pisa 2018 och kommande förändringar i matematiken i Pisa går att läsa i den rapporten:

Se även: