Hur kan vi får upp en närmare samverkan mellan den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) och det program studenterna går på Campus?

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
(MND) och ett antal skolor i Sollentuna har startat samverkansprojektet ”Programspecifika VFU-skolor, för ökad professionsanknytning i lärarutbildningen och stimulans till utveckling i skolan.”

Syftet är att samverka kring innehåll och kvalitetsfrågor inom VFU. Projektet ska verka för en nära och tät kontakt mellan MND och  VFU-skolor i Sollentuna. Förhoppningen är att detta ska leda till en ökad professionsanknytning för lärarstudenter och till professionsutveckling på de samverkande skolorna.

Gemensam konferens

För att skapa inspiration och ett gemensamt avstamp så ordnades en konferens den 14 juni på Stockholms universitet. Konferensen startade med lunch och informationsmingel.

Anne Melin, Maria Engmark, Carolina Öystila och Anders Björk alla lärare på Rösjöskolan berättade om några av sina förväntningar.
- Jag hoppas att projektet ska leda till en samsyn kring vad som är värdefullt för VFU-studenter och att VFU-tiden kan användas effektivt, säger Anne Melin.

Lärarna önskar också skaffa sig en större inblick i studenternas utbildning och även få möjlighet att själva delta i öppna föreläsningar eller workshops, t.ex. om hur man kan jobba med utomhusundervisning i matematik och NO.

Maria Engmark, Anne Melin, Anders Björk och Carolina Öystilä

 

Konferens erbjöd ett späckat program av presentationer och diskussioner, bland annat så hade Eva Norén (lektor MND), Carolina Öystilä och Maria Engmark (lärare på Rösjökolan) ett gemensamt seminarium om flerspråkiga elever, matematikundervisning och förståelse av textuppgifter.

Eva Norén, Maria Engmark och Carolina Öystilä

 

Här berättar Natalie Barkedal och Rickard Frisk från Helenelunsskolan hur de arbetar med programmering/digital teknik i matematik och no-undervisning.

Rickard Frisk och Natalie Barkedal

 

Även forskare från MND presenterade aktuella forskningsprojekt. För mer information om projektet kontakta:

Projektledare Veronica Flodin