Svensk forskning om lärande i matematik har under en lång period varit fokuserad på elever som har haft svårigheter att nå de mål som satts upp i skolplanen. Det har funnits få studier som fokuserat på elever med begåvning i matematik. Jannas forskning har undersökt hur verksamma lärare definierar elever med särskilda matematiska förmågor och hur de arbetar för att stimulera dem.

 
Janna Malmgren
Janna Malmgren
 

Att begåvade elever känner sig understimulerade, ofta blir negligerade av läraren och får arbeta med uppgifter långt under sin nivå har framkommit i tidigare studier. Därför studerade Janna även vilka svårigheter och möjligheter lärare såg fanns med att arbeta med begåvade elever.

Janna genomförde en kvalitativ studie med intervjuer av sex lärare på låg, mellan och högstadiet. De slutsatser som drogs av studierna var att lärare var medvetna om de extra behov som elever med begåvning i matematik har. Dessa elever behöver stimulerande och utmanande matematikuppgifter, dock framkom att lärarna behöver mer utbildning i att urskilja elever med särskilda matematiska förmågor samt mer tid för att bemöta dessa elever på rätt sätt.

Göran Emanuelssons-stipendie ges ut årligen till studenter till bästa examensarbetet vid landets lärarutbildningar. Detta har som syfte att stimulera till fler och bättre examensarbeten med inriktning mot lärande och undervisning i matematik. Prissumman är 25 000SEK.

Juryns motivering:

Janna Malmgrens examensarbete handlar om hur verksamma lärare definierar elever med särskilda matematiska förmågor, hur lärarna arbetar för att stimulera dem samt vilka svårigheter och möjligheter som lärarna upplever i arbetet med elever som är högpresterande i matematik. I arbetet presenteras en välstrukturerad genomgång av relevant forskning. Den empiriska delen bygger på ett väl motiverat urval av 6 lärare med erfarenhet från olika stadier i grundskolan. Genom att välja två lärare från varje stadium ger arbetet intressanta inblickar i potentiella skillnader och likheter mellan lärare på olika stadier. Analysen av intervjuerna identifierar både likheter och skillnader i hur lärarna definierar elever med särskilda matematiska förmågor, men att lärarna är väl medvetna om behovet av stimulerande och utmanande uppgifter för dessa elever. Utifrån vad lärarna säger diskuteras även lärarnas behov av utbildning, ämneskunskap och tid för att bättre möta behoven hos högpresterande elever i matematik.

Examensarbetet kännetecknas av en intressant och avgränsad frågeställning, en väl genomförd empirisk studie, en välskriven resultatredovisning och en relevant diskussion av viktiga frågor för lärares möjligheter att stimulera elever med särskilda förmågor i matematik.

Vi på Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik vill gratulera Janna till stipendiet!