Didaktiken är lärarprofessionens vetenskap och bidrar med kunskaper som har direkt relevans för lärares yrkesutövning. Didaktiska kunskaper ger stöd för planering och genomförande av undervisning och hur man kan bedöma kunskapsutveckling.

Forskning

Forskningen på MND handlar om undervisning och lärande på såväl universitetsnivå, bland annat inom lärarutbildning, som i skolan och förskolan liksom i sammanhang utanför direkt skolmiljö på muséer och i science centers.  Forskningen utgår bland annat från frågor om kommunikation och språk, miljö och hållbar utbildning, hur man kan bedöma kunskaper, hur man kan utveckla didaktiska modeller som lärare kan använda i sin undervisning och hur matematik och de naturvetenskapliga ämnena kan spela en roll för elevers möjligheter att delta som aktiva medborgare i samhället.

Utbildning

MND deltar i grundlärarutbildningarna, och vi har ett särskilt ansvar för 4-6 inriktningen. Vi utbildar också ämneslärare i matematik, biologi, fysik, geografi, kemi, naturkunskap och teknik i en längre ämneslärarutbildning samt i en kortare KPU (Kompletterande pedagogisk utbildning) som riktar sig till personer med en akademisk examen i matematik eller något av de naturvetenskapliga ämnena. Vi deltar också i utländska lärares vidareutbildning som erbjuder kompletterande utbildning för personer med utländsk lärarexamen, samt i vidareutbildning för lärare utan lärarexamen som vänder sig till personer som är verksamma i skolan, men saknar relevant examen. Vi deltar vidare i en utbildning på KTH som leder till examen som civilingenjör och ämneslärare.

MND har magister- och mastersprogram i matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik. Vår utbildning på forskarnivå leder till antingen en licentiat- eller doktorsexamen. Flera av våra forskarstuderande som studerar inom ramen för ett samarbete med skolhuvudmän avslutar sin utbildning på forskarnivå med en licentiatexamen.