Lärare 3.0

Inom ramen för Lärare 3.0 samarbetar MND med Pershagenskolan i Södertälje. Projektet syftar till att alla lärare ska vidareutveckla ett arbetssätt grundat i formativ bedömning och att eleverna ska kunna fungera som läranderesurser för varandra. Det är ett projekt som är både ämnes- och stadieövergripande, vilket ger möjlighet att identifiera såväl generella som mer ämnesspecifika aspekter på undervisningen. Utgångspunkt tas i ämnesdidaktisk forskning om formativ bedömning, vilken under hösten 2015 diskuteras och omsätts i det lokala arbetet på skolan. Kontaktperson för projektet i Södertälje är Kicki Skog, kicki.skog@mnd.su.se. Här kan du även se paneldiskussionen från Almedalen  "Lärare 3.0 – säkrad uppdatering hela yrkeslivet"

 

Lärarlyftet II

Lärarlyftet är en satsning som pågår mellan 2012 och 2016 och riktar sig till anställda lärare med lärarexamen som undervisar i ämnen de saknar behörighet för. Satsningen har en tydlig koppling till den nya lärarlegitimationen.  Inför varje ny termin upphandlar Skolverket nya kurser. Kontaktperson är Susanne Ekström, susanne.ekstrom@mnd.su.se. Se Lärarlyftet II för mer information.

Matematiklyftet

Matematiklyftet är en fortbildning för lärare som undervisar i matematik. Syftet är att öka elevernas måluppfyllelse genom att stärka kvaliteten i undervisningen.  Kontaktperson är Susanne Ekström, susanne.ekstrom@mnd.su.se.

Nationella prov

Vår forskargrupp PRIM-gruppen utvecklar bland annat nationella prov och arbetar med bedömning av kunskap och kompetens. Prim-gruppens största uppdragsgivare är Skolverket. Kontaktperson är Samuel Sollerman, samuel.sollerman@mnd.su.se. Se Prims hemsida för mer information: su.se/primgruppen

Stockholm Teaching and Learning Studies
– Lärardriven ämnesdidaktisk forskning i naturvetenskap och teknik

En plattform för lärardriven ämnesdidaktisk forskning i grund- och gymnasieskola. Forskningen är till exempel inriktad på att analysera elevers svårigheter inom olika kunskapsområden, utveckla uppgifter och metoder, utforma lektioner eller bedömningsinstrument. Olika praxisutvecklande forskningsmodeller används. Kontaktperson: maria.andree@mnd.su.se.

Verktyg för museipedagogers professionsutveckling

Ett samarbetsprojekt med Naturhistoriska riksmuseet. Projektets huvudsyfte är att bidra med ny kunskap till museipedagogers profession. Kontaktperson är Jesús Piqueras, jesus.piqueras@mnd.su.se.

Ämnesdidaktiska träffar med NT-utvecklare

Skolverket är uppdragsgivare. Kontaktperson är Karim Hamza, karim.hamza@mnd.su.se