Nationella forskarskolan i didaktisk modellering för lärare i naturvetenskap (NaNo)

Hösten 2014 startar en forskarskola för yrkesverksamma lärare och förskollärare i naturvetenskapsämnenas didaktik. Forskarskolans syfte är att stärka den viktiga kopplingen mellan forskning och skolutveckling samt utvidga lärares didaktiska kunskapsbas och professionsutveckling. Såväl förskola, grundskola som gymnasium representeras och inriktningarna för licentiandernas forskarstudier i didaktik fördelas mellan fysik, biologi, kemi, naturkunskap och naturorienterande ämnen.tockholms universitet och Uppsala universitet söker skolhuvudmän och lärare som är intresserade av att delta i den Nationella forskarskolan.

Forskarskola med ämnesdidaktisk inriktning

Stockholms universitet har tillsammans med utbildningsnämnderna i Stockholms stad, Nacka och Botkyrka beslutat om en långsiktig satsning på forskning och utveckling. En del i denna satsning är att ge lärare möjlighet till forskarstudier med en ämnesdidaktisk inriktning. Syftet är att stimulera lärare att genom egen forskning bidra med forskningsbaserad kunskap som kan ligga till grund för att utveckla skola och undervisning. Denna forskarskola samordnas vid universitetet av Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik.

Forskarskola i Learning Study

Våren 2012 startade en nationell forskarskola som behandlar undervisningsutvecklande ämnesdidaktisk forskning och vänder sig till den som vill kunna förena undervisning och forskning i sitt dagliga arbete.

 

 

Tidigare forskarskolor som MND varit involverade i
 

Nationella forskarskolan för utbildning och hållbar utveckling

Forskarskolan är resultatet av ett samarbete mellan åtta lärosäten (Stockholms universitet, Göteborgs universitet, Högskolan i Jönköping, Malmö högskola, Mälardalens högskola, Umeå universitet, Örebro universitet och Uppsala universitet (värduniversitet)) inom området utbildning och hållbar utveckling och en gemensam ansökan om medel från Vetenskapsrådet. Tre kunskapsområden är i fokus: miljö — utifrån en medvetenhet om den påverkan som mänskliga beslut och aktiviteter har på miljön; samhälle — med en förståelse av demokratiska systems och sociala strukturers roll i förändring och utveckling; ekonomi — med en kritisk uppmärksamhet på den ekonomiska tillväxtens möjligheter och begränsningar och dess inverkan på miljö och social rättvisa.

Nationella forskarskolan i naturvetenskapens och teknikens didaktik (FontD)

FontD är ett nätverkssamarbete kring forskarutbildning i naturvetenskapens och teknikens didaktik mellan elva lärosäten med Linköpings universitet som värduniversitet.