Fristående kurser, grundnivå

Fristående kurser, avancerad nivå

 

Fristående kurser, grundnivå

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik erbjuder kurser både för dig som redan är lärare och för dig som är intresserad av lärande i matematik och naturvetenskap.
 

Matematikdidaktik för lärare i grundskolans tidigare år: statistik och sannolikhetslära, 7,5 hp (UM2025)

Grundnivå, distans (dag/kväll)

Kursen vänder sig till dig som arbetar som lärare i F-6 och vill fördjupa dina kunskaper i och om matematikundervisning.

Kursen behandlar matematikområdena grundläggande statistik och sannolikhetslära. Under kursen kommer vi att arbeta praktiskt med problemlösning och olika laborativa materiel. Användande av IKT, dvs informations- och kommunikationsteknik, ingår i arbetet och diskuteras. Under kursen kommer deltagarna att konstruera en serie av lektioner för sina elever samt analysera sina egna elevers kunskaper inom mönster och samband.

Kursen läses till stor del på distans men består av 4 obligatoriska campusförlagda seminarium. Mellan seminarierna förutsätts att deltagarna arbetar med kursen självständigt och i grupp via en lärplattform.

Matematikdidaktik för lärare i grundskolans tidigare år I, 7,5 hp (UM3005)

Grundnivå, campusförlagd (dag/kväll)

Inom grundläggande taluppfattning och geometri diskuterar vi ämnets didaktik samt hur en förståelseinriktad och varierad undervisning kan bedrivas genom laborativt arbetssätt och problemlösning.

Kursen vänder sig till lärare som undervisar i grundskolans tidiga år och som inte har läst en inriktning i matematikämnets didaktik.Kursen läses till stor del på distans men består av 4 obligatoriska campusförlagda seminarium. Mellan seminarierna förutsätts att deltagarna arbetar med kursen självständigt och i grupp via en lärplattform.

 

Matematikämnets didaktik, med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 och gymnasieskolan, 7,5 hp (UM3109)

Grundnivå, campusförlagd (dag)
Kursen behandlar lärande och undervisning i matematik utifrån aktuella styrdokument för årskurs 7-9 och
gymnasieskolan samt utifrån relevant forskning i matematikämnets didaktik. Dessutom behandlas planering,
organisation, bedömning och genomförande av undervisning i matematik för olika elevgrupper. Kursen
behandlar även tekniska hjälpmedel (IKT) i relation till elevers lärande.

 

Säkerhet i skolans kemiundervisning, 7,5 hp (UM4055)

Grundnivå, distans (dag/kväll)
Kursen behandlar ansvarsfrågor (rektors, lärarens, elevens och myndigheters ansvar), hantering av kemikalier samt de lagar, förordningar och rekommendationer som begränsar denna. Vidare behandlas utrustning (personlig och allmän), och skötsel av denna, inklusive allmän hygien. Slutligen behandlas beredskap vid olyckor, riskbedömning av laboratoriearbete, spill, avfall och sanering och systematiskt arbetsmiljöarbete. I kursen ingår också övning för deltagarna att handleda sina kollegor i skolans systematiska arbetsmiljöarbete

 

 

 

Fristående kurser, avancerad nivå

Våra fristående kurser på avancerad nivå ger dig möjlighet att komplettera din utbildning på kandidat-, magister- och masternivå. Kurserna kräver vissa förkunskaper, dessa definieras i kursplanen för varje kurs. Studier på avancerad nivå kräver dock alltid utbildning på grundnivå som omfattar minst 120 högskolepoäng.

Samtliga kurser på avancerad nivå kan läsas som separata enheter.


Naturvetenskapsämnenas didaktik A, 7,5 hp (UM7013)

Avancerad nivå, distans (dag/kväll)
Kursen behandlar läroplansteoretiska perspektiv på naturvetenskaplig utbildning och de naturvetenskapliga
skolämnenas historia. Vidare behandlas relationen mellan läroplan, undervisning och lärande, samt val av
undervisningsinnehåll.

Naturvetenskapsämnenas didaktik B, 7,5 hp (UM7014)

Avancerad nivå, distans (dag/kväll)
Kursen behandlar forskning om hur undervisningens organisation skapar förutsättningar för elevers lärande i
naturvetenskapliga ämnen. I kursen ingår hur kommunikation, argumentation, bedömning, undersökande
arbetssätt och materiella resurser kan användas för lärandeprogression med utgångspunkt i elevers varierande
erfarenheter.

 

Matematikämnets didaktik A, 7,5 hp (UM8028)

Avancerad nivå, distans (kväll)
Kursen behandlar problemställningar och forskningsresultat med fokus på
elevers lärande av ett matematiskt innehåll som algebra, aritmetik, geometri och sannolikhetslära. Även undervisning och lärande inom områdena problemlösning och matematiska resonemang behandlas. Kursen behandlar också matematikfilosofiska frågor samt hur forskning presenteras i matematikdidaktiska artiklar

Matematikämnets didaktik B, 7,5 (UM8029)

Avancerad nivå, distans (dag/kväll)
Kursen behandlar teorier, frågeställningar och resultat inom olika forskningsområden i matematikämnets didaktik. Områden som bedömning, IKT, affekt, flerspråkighet och lärarkunskap behandlas. Sociokulturella, konstruktivistiska och sociologiska perspektiv diskuteras och exemplifieras

 

Betygssättning och bedömning i skolans naturvetenskapliga ämnen, 7,5 hp (UM8025)

Avancerad nivå, distans, utan fysiska träffar

I kursen behandlar vi vilken hjälp forskning kan ge för att hantera bedömning i naturvetenskapliga ämnen. Vi undersöker möjligheter och begränsningar för att undersöka och utveckla kunskaper i det dagliga mötet med elever samt hur man kan bedöma svårhanterbara kompetenser i styrdokumenten. Vidare tittar vi på hur eleverna kan inkluderas i bedömningsprocessen.


Kvantitativa metoder i didaktisk forskning, 7,5 hp (UM8005)

Avancerad nivå, campusförlagd (dag/kväll)

The course is an introduction to quantitative methods in social science research in general and educational research in particular. It has several objectives. It aims to facilitate students’ ability to read published research and make informed decisions about the quality and rigour employed in research papers. It aims to introduce students to the processes of quantitative methods and, in so doing, facilitate their being able to undertake an appropriately warranted statistical study for themselves. It aims to examine the theoretical underpinnings of both data collection and analysis in ways that will demystify quantitative research. Thus, the course will focus on a range of issues pertaining not only to data analysis, which is clearly a major focus of what we will cover, but the nature of quantitative data and how it is gathered in systematic and warranted ways.

Undervisningsspråk: engelska


Sociala perspektiv i matematikdidaktisk forskning, 7,5 hp (UM7022)

Avancerad nivå, campusförlagd (dag/kväll)

Kursen omfattar olika teoretiska angreppssätt för att studera matematikdidaktiska frågor ur ett socialt perspektiv. Innehållet är organiserat i tre huvudteman: (1) Diskurser (Discourse and Discourses), (2) Individen i samhället, (3) Klass, kön och etnicitet. Kompletterande teman kan läggas till beroende på studenternas forskningsintresse.

Pragmatiska perspektiv på lärande, 15 hp (UM7040)

Avancerad nivå, campusförlagd (dag/kväll)

Kursen behandlar grundläggande pragmatiska perspektiv på lärande, särskilt John Deweys och den sene Ludwig Wittgensteins diskussioner av kunskap och lärande. Kursen omfattar också pragmatiskt orienterade metoder för att analysera lärande och undervisning särskilt med avseende på innehållet.

 

 

 

TILL TOPPEN AV SIDAN