På alla skolor finns handledare för studenterna. Under utbildningens gång deltar studenten alltmer aktivt i verksamheten allteftersom studenten får mer kunskaper och erfarenhet. Under VFU fokuserar lärarstudenten på lärarens yrkesroll, lärandet och den pedagogiska miljön. Utöver undervisning i klassrummet förväntas studenten ta del av skolans övriga verksamheter.

Utformningen av VFU varierar och styrs av kursplanerna och de förväntade studieresultaten för de olika VFU-kurserna.  VFU planeras i dialog mellan lärarstudent, VFU-handledare och VFU-kurslärare vid Stockholms universitet.

Studenten förväntas dokumentera sina VFU-perioder digitalt och även delta i trepartsamtal där förutom student och handledare på skolan även kurslärare från universitetet ingår. I trepartsamtalen dokumenteras studentens progression.

VFU-perioderna möjliggör en professionsrelaterad utveckling i studentens lärande. Den sista VFU-kursen är den längsta. Här förväntas studenten självständigt kunna förbereda, genomföra och efterbearbeta lektioner/verksamheter inom de ämnen som ingår i utbildningen.

För att få möjlighet att genomföra verksamhetsförlagd utbildning, VFU, måste varje lärarstudent begära registerutdrag från polismyndighet, detta enligt riksdagsbeslut, SFS 2008:53.