De underlag som bedömningarna grundas på är studenternas självständiga arbeten (examensarbeten), lärosätets självvärdering samt studenternas uppfattning om hur väl utbildningen skapat förutsättningar för att de ska nå målen i examensbeskrivningarna (studenternas erfarenheter).

I bedömargruppens yttrande om självständiga arbeten i matematikämnets didaktik vid Stockholms universitet skriver bedömargruppen att granskningen sammantaget visar på mycket hög måluppfyllelse avseende förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information. Olika forskningsperspektiv och teoretiska ramverk integreras i arbetena, och komplexa analyser hanteras mycket väl. (s. 141).

Dessutom framhålls institutionens sätt att arbeta med examensordningens mål att ”studenten ska visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper”. Bedömargruppen skriver att institutionen visar på ett mycket övertygande sätt att målets samtliga delar tillgodoses genom utbildningens uppläggning och innehåll. Studenterna får bland annat utveckla och presentera så kallade posters på internationella konferenser och på institutionens forskningsdagar. Studenterna får också presentera sina självständiga arbeten för lärarkollegor ute på skolor. De arbetar med en bred uppsättning av uppgifter som stöder utvecklingen av muntliga och skriftliga färdigheter.(s. 141)

I relation till övriga mål i examensordningen bedömdes utbildningen hålla hög kvalitet.

Fotnot: Eftersom utbildningar med färre än fem självständiga arbeten under de tre senaste åren ingår inte i utvärderingen har masterexamen i naturvetenskapsämnenas didaktik inte utvärderats.
 

Prefektens kommentar:

Mycket glädjande med detta omdöme, som kan läsas som ”hög kvalitet +”, med tanke på omdömena när det gäller de som jag tycker tyngsta examensmålen. Stort tack till alla er som arbetat med utvärderingen.
Samtidigt kan man konstatera att utlåtandet ger en bra grund att fortsätta utvecklingsarbetet med våra mastersprogram.