för kurs på grundnivå

Matematikdidaktik för lärare i grundskolans tidigare år II: Geometri och mätande - 7,5 hp

Kurskod: UM2023, UM21UU och UM21VU

Gäller från: 2012-11-09

Reviderad: 2017-05-08

Institution: Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

Ämne: Matematikämnets didaktik

 

Obligatorisk kurslitteratur

Bergius, B. & Emanuelsson, L. (2008). Hur många prickar har en gepard? Unga elever upptäcker matematik. Göteborg: Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM)/Nämnaren, Göteborgs universitet. (120 s)

Furness, A. & Björklund Boistrup, L. (2015). Matematikens mönster. (1. uppl.) Stockholm: Liber. (70 s.) NY

Grevholm, B. (red.). (2012). Lära och undervisa matematik: från förskoleklass till åk 6. (1. uppl.) Stockholm: Norstedt. (45 s.) NY

Hodgen, J. & Wiliam, D. (2011). Mathematics inside the black box: Bedömning för lärande i matematikklassrummet. Stockholm: Stockholms universitets förlag. (42 s.)

Löwing, M. (2011). Grundläggande geometri: matematikdidaktik för lärare. Lund: Studentlitteratur. (ca 170 s.)


Aktuella artiklar om ca 100 sidor.

Övrigt

Aktuella styrdokument för grundskolan.