för kurs på grundnivå

Matematikdidaktik för lärare i grundskolans tidigare år – mönster och samband - 7,5 hp

Kurskod: UM2024/UM20UU/UM20VU

Gäller från: HT 2017

Fastställd: 2016-12-22, reviderad 2017-05-08

Institution: Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

 

 

Obligatorisk litteratur

Ahlström, R. (red.) (1996). Matematik - ett kommunikationsämne. (1. uppl.) Mölndal: Institutionen för ämnesdidaktik, Göteborgs Universitet. (20 s)

Bergius, B., & Emanuelsson, L. (2008). Hur många prickar har en gepard?: unga elever upptäcker matematik. Göteborg: Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM). (120 s)

Furness, A. & Björklund Boistrup, L. (2015). Matematikens mönster. (1. uppl.) Stockholm: Liber. (35 s.)

Grevholm, B. (red.). (2012). Lära och undervisa matematik: från förskoleklass till åk 6. (1. uppl.) Stockholm: Norstedt. (50 s.) NY

Hagland, K., Hedrén, R., & Taflin, E. (2005). Rika matematiska problem: inspiration till variation. (1. uppl.) Stockholm: Liber. (100 s.)

 

Aktuella artiklar om ca 200 sidor.

 

Övrigt

Aktuella styrdokument för grundskolan.