för kurs på grundnivå

Matematikdidaktik för lärare i grundskolans tidigare år – mönster och samband - 7,5 hp

Kurskod: UM2024/UM20UU/UM20VU

Gäller från: VT 2020

Fastställd: 2019-12-19

Institution: Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

 

 

Obligatorisk litteratur

Bergius, B., & Emanuelsson, L. (2008). Hur många prickar har en gepard?: unga elever upptäcker matematik. Göteborg: Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM). (120s)

Furness, A. & Björklund Boistrup, L. (2015). Matematikens mönster. (1. uppl.) Stockholm: Liber. (35s)

Grevholm, B. (red.). (2012). Lära och undervisa matematik: från förskoleklass till åk 6. (1. uppl.) Stockholm: Norstedt. (50s)

Hagland, K., Hedrén, R., & Taflin, E. (2005). Rika matematiska problem: inspiration till variation. (1. uppl.) Stockholm: Liber. (100s)

Häggström, J., Kilhamn, C. & Fredriksson, M. (2019). Algebra i grundskolan. Göteborg: NCM. (252s)

Aktuella artiklar om ca 200 sidor.