för kurs på grundnivå

Matematikdidaktik för lärare i grundskolans tidigare år, statistik och sannolikhetslära 7,5 hp

Kurskod: UM2025, UM28UU, UM28VU

Gäller från: HT2017

Fastställd: 2017-05-08

Institution: Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

Ämne: Matematikämnets didaktik

 

Obligatorisk kurslitteratur

Obligatorisk litteratur

Aquilonius, B. (2012). Konsten att simulera sannolikheter. Nämnaren, 4, 23-29. Göteborg. NCM. (7s)

Bringsrud Fekjær, S. (2016). Att tolka och förstå statistik. (1. uppl.) Malmö: Gleerup. (96 s.)

Dunkels, A. & Åberg-Bengtsson, L. (1996). Statistisk kommunikation. I R. Ahlström (red.), Matematik - ett kommunikationsämne (s.179-203). Mölndal: Institutionen för ämnesdidaktik, Göteborgs Universitet.

Grevholm, B. (red.). (2012). Lära och undervisa matematik: från förskoleklass till åk 6. (1. uppl.) Stockholm: Norstedt. (75 s.)

 

Hagland, K., Hedrén, R., & Taflin, E. (2005). Rika matematiska problem: inspiration till variation. (1. uppl.) Stockholm: Liber. (80 s.)

Landtblom, K. (2013). Alla dessa möjligheter – kombinatorik och resonemang. Nämnaren, 2, 37-42. (6s)

Nilsson, P. (2006). Exploring probabilistic reasoning: A study of how students contextualise compound chance encounters in explorative settings. Doktorsavhandling, Växjö universitet. Finns som elektronisk resurs. (75s)

Nilsson, P. (2009). Summaspelet, ett spel för lärande i sannolikhet. Nämnaren, 3, 21-25. Finns som elektronisk resurs. (5s)

Åberg-Bengtsson, L. (1999) Att bygga, rita och tolka stapeldiagram. Göteborg: NCM. Finns som elektronisk resurs. (6s)

Åberg-Bengtsson, L. (2000) Att bygga, rita och tolka cirkeldiagram. Göteborg: NCM. Finns som elektronisk resurs. (6s)

 

Aktuella artiklar om ca 200 sidor.

 

Övrigt

Aktuella styrdokument för grundskolan.