Kurslitteratur

för kurs på grundnivå

Naturorienterande ämnen och teknik F-3 del II - 7,5 hp

Kurskod: xxxxxx

Gäller från: Vt 2012

Fastställd:

Institution: Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

Ämne: Naturvetenskapliga ämnenas didaktik

 

Obligatorisk kurslitteratur

Bjurulf, V. (2011). Teknikdidaktik. Stockholm. Norstedts (valda delar om 100 sidor)

Hamrin, M, Norqvist P. (2005) Fysik i vardagen. Lund. Studentlitteratur. (valda delar om 200s)

Helldén, G., Jonsson, G., Karlefors, I. & Vikström, A. (2010). Vägar till naturvetenskapens värld – ämneskunskap i didaktisk belysning. Stockholm. Liber. (valda delar om 120s)

Jönsson, A. (2010). Lärande bedömning. Malmö. Gleerups (xxxs)

Krigsman, T. m.fl (2002) Kemiskafferiet. Avdelningen för naturvetenskap, Lärarhögskolan i Stockholm. (valda delar om 100s)

Lundin, M. & Gunnarsson, G. (2010). Att dirigera undervisningen i naturvetenskapliga ämnen. Redskap för en didaktisk analys. Stockholm. Liber. (124s)

Lättman-Masch, R. & Wejdmark, M. (2007). Att lära in ute året runt. Nynäshamns naturskola. Alla Tiders Teknik. Falun. (valda delar om 200s)

Wickman P-O, Persson H (2009) Naturvetenskap och naturorienterande ämnen i grundskolan – en ämnesdidaktisk vägledning. Stockholm. Liber. (288s)

 

Artiklar om ca 100 sidor

 

Övrigt

Aktuella styrdokument för grundskolan