för kurs på grundnivå

Matematik för grundlärare åk F-3, I: Grundläggande taluppfattning och tals användning, 7.5 hp

Kurskod: UM2201

Gäller från: HT2020

Fastställd: 20200622

Institution: Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

 

Obligatorisk litteratur

Carruthers, E. & Worthington, M. (2006). Children’s Mathematics – Making marks, making meaning. Sage Publication. (26s)

Engvall, M. (2013). Handlingar i matematikklassrummet: en studie av undervisningsverksamheter på lågstadiet då räknemetoder för addition och subtraktion är i fokus. Doktorsavhandling, Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande. Finns som elektronisk resurs. (10s)

Furness, A. & Björklund Boistrup, L. (2015). Matematikens mönster. (1. uppl.). Liber. (13s)

Grevholm, B. (Red.). (2014). Lära och undervisa matematik: från förskoleklass till åk 6. (2. uppl.). Studentlitteratur. (160s)

Löfgren, B. & Ebbelind, A. (2010). Mattemusik. En metod för ämnesintegrerat lärande. Sveriges utbildningsradio AB. (50s)

Solem, I. H., Alseth, B. & Nordberg, G. (2011). Tal och tanke – matematikundervisning från förskoleklass till årskurs 3. Studentlitteratur. (120s)

 

Övrigt

Aktuella artiklar om ca 100 sidor.