för kurs på grundnivå

Matematik för grundlärare åk F-3, III: Rumsuppfattning och geometri - 7.5 hp

Kurskod: UM2203

Gäller från: VT13

Fastställd: 20130423

Institution: Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

Ämne: matematikdidaktik

 

Obligatorisk kurslitteratur

Bergius, B. & Emanuelsson, L. (2008). Hur många prickar har en gepard? Unga elever upptäcker matematik. Göteborg: NCM Göteborgs Universitet. (90 s)

Bergius, B., Emanuelsson, G., Emanuelsson, L. & Ryding, R. (Red.). (2011). Matematik – ett grundämne Nämnaren TEMA 8. Göteborg: NCM. (valda delar om 90 s)

Grevholm, B. (red) (2012). Lära och undervisa matematik: från förskoleklass till åk 6. (1. uppl.) Stockholm: Norstedt. (valda delar om 100 s)

Heuvel-Panhuizen van den, M. & Buys, K. (Editors.). (2005). Young children learn measurement and geometry. A learning-teaching trajectory with intermediate attainment targets for the lower grades in primary school. Utrecht: Freudentahl Institute, Utrecht university. (330 s).

Löwing, M. (2011). Grundläggande geometri Matematikdidaktik för lärare. Lund: Studentlitteratur. (106 s).

Solem, I. H., Alseth, B. & Nordberg, G. (2011). Tal och tanke – matematikundervisning från förskoleklass till årskurs 3. Lund: Studentlitteratur. (valda delar om 170 s).

 

Artiklar om ca 75 sidor

 

Övrigt:

Aktuella styrdokument