Kurslitteratur

för kurs på grundnivå

Naturvetenskap och teknik för grundlärare år 4-6 - 30 hp

Kurskod: UM3101, UM32UU

Gäller från: HT16

Reviderad:  2017-06-26

Fastställd: 2013-12-12

Institution: Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

 

Obligatorisk kurslitteratur

Alexandersson, M. & Lantz-Andersson, A. (2008). Konsten att göra någonting av något – myter om kunskapsbegreppets karaktär. I Säljö, R. & Rystedt, H. (red.), Kunskap och människans redskap: teknik och lärande, s.197-211. Lund: Studentlitteratur. (15 s)

Areskoug, M., Ekborg, M., Lindahl, B. & Rosberg, M. (2013). Naturvetenskapens bärande idéer. För lärare F-6. Malmö: Gleerups. (224 s)

Areskoug, M. & Eliasson, P. (2012). Energi för hållbar utveckling: ett historiskt och naturvetenskapligt perspektiv. Lund: Studentlitteratur. (368 s)

Bjurulf, V. (2013). Teknikdidaktik. Stockholm: Norstedts. (220 s)

Elfström, I. m fl. (2014). Barn och Naturvetenskap. Stockholm: Liber. (178 s)

Gyberg, P. & Hallström, J. (2009). Världens gång – teknikens utveckling. Lund: Studentlitteratur. (224 s)

Hartell, E. (2011). Hur sätter man betyg i teknik? I S-O. Hansson, E. Nordlander, & I-B. Skogh (red). Teknikutbildning för framtiden – perspektiv på teknikundervisningen i grundskolan och gymnasium, s.75-87. Stockholm: Liber. (13 s). Särtryck

Helldén, G., Jonsson, G., Karlefors, I. & Vikström, A. (2015). Vägar till naturvetenskapens värld – ämneskunskap i didaktisk belysning. Stockholm: Liber. (260 s)

Ekborg, M., Ideland, M., Lindahl, B., Malmberg, C., Ottander, C. & Rosenberg, M. (2017). Samhällsfrågor i det naturvetenskapliga klassrummet. Malmö: Gleerups Utbildning AB. (179 s)

Jönsson, A. m fl. (2013). Bedömning i NO. Malmö: Gleerups. (170 s)

Kronlid, D. O. (red.) (2010). Klimatdidaktik – att undervisa för framtiden. Stockholm: Liber. (valda delar, 15 s)

Lindström, L. (2005). Pedagogisk bedömning. I L. Lindström & V. Lindberg (red). Pedagogisk bedömning. Att dokumentera, bedöma och utveckla kunskap, s. 11-27. Stockholm. HLS Förlag. (16 s). Särtryck

Sandell, K., Öhman, J. & Östman, L. (2003). Miljödidaktik. Naturen, skolan och demokratin. Lund: Studentlitteratur. (valda delar, 21 s)

Schoultz, J. (1999). Naturvetenskaplig kunskap i samtal och papper-och-penna-test. Ingår i I. Carlgren (Red.), Miljöer för lärande. (s. 182-204). Lund: Studentlitteratur. (23 s). Särtryck

Skolverket [2014]. Fördjupande texter kring det centrala innehållet i teknik (flera separata texter, totalt ca 50 sidor, finns som elektronisk resurs).

Svensson, M. (2011). Tekniska system i grundskolan – kritiska aspekter som didaktisk möjlighet, NorDiNa 7, (2),111-125, (finns som elektronisk resurs).

Wickman, P-O & Jakobson, B. (2005). Den naturvetenskapliga undervisningens estetik. Utbildning & Demokrati, 14(1), 81-100

Wickman, P-O & Persson, H. (2015). Naturvetenskap och naturorienterande ämnen i grundskolan – en ämnesdidaktisk vägledning. Stockholm: Liber. (288 s)

Aktuella artiklar om ca 400 s.

 

Valbar kurslitteratur

Dessutom väljs en aktuell vetenskaplig artikel om arbetssätt i naturvetenskaplig undervisning.

 

Övrigt

Aktuella styrdokument

Kommentarmaterial till styrdokument

Diagnosmaterial i NO för åk 1-6, DiNO (Skolverket)

CETIS (Centrum för teknik i skolan) (2012): Teknik tillsammans (finns som elektronisk resurs).