för kurs på grundnivå

Naturvetenskap och teknik för grundlärare, F-3, I  - 15 hp

Kurskod: UM3102, UM33UU

Gäller från: VT 2018

Fastställd: 2018-05-20

Institution: Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

 

Obligatorisk litteratur

Areskoug, M., Ekborg, M., Lindahl, B., & Rosberg, M (2017). Naturvetenskapens bärande idéer - för lärare F – 6. Malmö: Gleerups. (valda delar om ca 150s)

Axelsson, M., & Jakobson, B.  (2014). Språk och ämne i samspel. I B. Jakobson, I. Lundegård, & P-O. Wickman (red.), Lärande i handling. En pragmatisk didaktik, (s. 163–174). Lund: Studentlitteratur. (12s)

Bjurulf, V. (2011). Teknikdidaktik. Stockholm: Norstedts. (220s)

Elfström, I., Nilsson, B., Sterner, L., & Wehner-Godée, G. (2014). Barn och Naturvetenskap: upptäcka, utforska och lära i förskola och skola. Stockholm: Liber. (180 s)

Gyberg, P., & Hallström, J. (red.) ( 2009). Världens gång - teknikens utveckling: Om samspelet mellan teknik, människa och samhälle. Lund: Studentlitteratur. (384s)

Hamrin, M., & Norqvist, P. (2016). Fysik i vardagen. 257 vardagsmysterier avslöjade över en kopp kaffe. Lund: Studentlitteratur. (valda delar om ca 200s)

Harlen, W. (2006). Teaching, learning and assessing science 5-12. London: SAGE publications Ltd. (valda delar om ca 100s)

Helldén, G., Jonsson, G., Karlefors, I., & Vikström, A. (2015). Vägar till naturvetenskapens värld – ämneskunskap i didaktisk belysning. Stockholm: Liber. (valda delar om ca 150s)

Lundin, M. & Gunnarsson, G. (2010). Att dirigera undervisningen i naturvetenskapliga ämnen. Redskap för en didaktisk analys. Stockholm: Liber. (124s)

Wejdmark, M. (2016). Leka och lära naturvetenskap och teknik ute: förskola och åk F-3 (2. uppl.). Vimmerby: Outdoor Teaching Förlag.

Skolverket. (2014). Fördjupande texter kring det centrala innehållet i teknik. (70s) Finns som elektronisk resurs.

Skolverket (2011). Allmänna råd för planering och genomförande av undervisning (47s) Finns som elektronisk resurs.

Vetenskapliga artiklar om ca 150 s.

 

Övrigt

Aktuella styrdokument

Kommentarmaterial till styrdokument

Diagnosmaterial i NO för åk 1–6, DiNO (Skolverket)