för kurs på grundnivå

Matematikdidaktik II för gymnasieskolan - 7,5 hp

Kurskod: UM4019

Gäller från: HT2012

Fastställd: 121030

Institution: Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

Ämne: Matematikämnets didaktik

 

Obligatorisk kurslitteratur:

Ahlström, R., m. fl. (1996). Matematik ett kommunikationsämne. NCM Göteborgs Universitet. Kan beställas från http://ncm.gu.se/formular/order/nybestallning.html (valda delar om 100 sidor)

Bergsten, C., Häggström, J. & Lindberg, L. (2001). Algebra för alla. (1. uppl.) Göteborg: Nämnaren. Kan beställas från http://ncm.gu.se/formular/order/nybestallning.html  (168 s)

Hodgen, J. & Wiliam, D. (2011). Mathematics inside the black box: bedömning för lärande i matematikklassrummet. ([Ny utg.]). Stockholm: Stockholms universitets förlag. (41 s)

Nilsson, P. (2003). Elevers förståelse av en slumpsituation - En fallstudie av hur elever i årskurs 7 tolkar och hanterar aspekter av sannolikhet aktualiserade i ett tärningsspel (Reports from MSI, 03119) Växjö: Växjö universitet. http://www.mai.liu.se/jubileumskonferens/Per_Nilsson(lic).pdf (valda delar om 50 sidor)

Pettersson, K. (2008). Algoritmiska, intuitiva och formella aspekter av matematiken i dynamiskt samspel. En studie av hur studenter nyttjar sina begreppsuppfattningar inom matematisk analys Göteborg. Chalmers Tekniska Högskola och Göteborgs Universitet http://www.math.chalmers.se/Math/Research/Preprints/Doctoral/2008/1.pdf (valda delar om 50 sidor)

Persson, P-E. (2010). Räkna med bokstäver!: en longitudinell studie av vägar till en förbättrad algebraundervisning på gymnasienivå. Luleå. Luleå Tekniska universitet. http://pure.ltu.se/portal/files/3593738/Per-Eskil_Persson_Doc_2010.pdf (valda delar om 50 sidor)

 

Övrigt:

Aktuella styrdokument